نمره کل هوش میان فردی ۲۷۶/۲- ۱۸ ۳۵/۰ بر اساس جدول شماره ۴-۱۴ دو مولفه همکاری و همدلی و نمره کل هوش میانفردی در سطح ۰۰۵/۰ معنادار میباشند و فرض صفر در این سه فرضیه رد میشود به این معنا …

مقاله علمی با منبع :
اجرای طراحی آموزشی مبتنی بر بازی و تاثیر آن بر هوش میان فردی کودکان پیش …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: ,

متوسط .D.E.L.G خوب A.B.K.M.N.P.R خیلیخوب O.H.I.F توضیحات:با توجه به چک لیست روز چهارم (در ضمیمه پایاننامه) برای تقسیمبندی متغیرها میتوان گفت دانشآموزان در هر سه متغیر به میزان مشابهی عمل کردهاند.همچنین با نگاهی گذرا به جدول ۴-۰-۱۰ میتوان گفت برخی …

پژوهش –
اجرای طراحی آموزشی مبتنی بر بازی و تاثیر آن بر هوش میان …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:

غایب C ضعیف دراین سطح دانشآموزی مشاهده نشد متوسط D.E.J.K.M.N.P. خوب A.B.F.G.I.L.Q.R. خیلیخوب O.H توضیحات:با توجه به چک لیست روز سوم (در ضمیمه پایاننامه) برای تقسیمبندی متغیرها میتوان اشاره کرد که بهترین عملکرد دانشآموزان در متغیر همکاری به نظر میرسد …

اجرای طراحی آموزشی مبتنی بر بازی و تاثیر آن بر هوش میان فردی کودکان … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:

توضیحات:با توجه به چک لیست روز اول (در ضمیمه پایاننامه)برای تقسیمبندی در هر متغیر میتوان گفت دانشآموزان در متغیر همکاری بهترین عملکرد را از خود نشان دادهاند و سپس در متغیر همدلی و در پایینترین سطح نیز متغیر تشخیص مقاصد …

فایل –
اجرای طراحی آموزشی مبتنی بر بازی و تاثیر آن بر هوش میان …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:

۷۰/۳۵   پس‌آزمون ۴۴/۳۹   تشریح و تحلیل مشاهداتدر این بخش به تشریح و تحلیل مشاهدات هر جلسه میپردازیم :روز اول:روز اول بعد از سلام و احوالپرسی برای شروع بازی همه دانشآموزان به جلو کلاس آمدند و دورهم جمع شدند.۳ …

تحقیق دانشگاهی –
اجرای طراحی آموزشی مبتنی بر بازی و تاثیر آن بر هوش میان فردی کودکان …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:

چرخش کلاف:کلاف با شروع آهنگ دست به دست میچرخید و در دست هرکس آهنگ متوقف میشد بسته مربوط به پازل گروه خود را دریافت میکرد.پاکتنامه: یک گروه از کلاس خارج شده و دیگر گروهها پاکت نامه حاوی داستان را در …

اجرای طراحی آموزشی مبتنی بر بازی و تاثیر آن بر هوش میان فردی … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,

جنسیت برایش مطرح میشودوابستگیهای خانوادگی شدید است.به خواندن کتابهای مجموعه داستان یا کتابهایی که هر فصل آن از مطلب دیگری تشکیل شده علاقه داردداستانها باید لطف و گرمای محیطهای خانواده را منعکس کنند. همکاریهای سازنده گروههای کودکان را بازگو کنند …

تحقیق –
اجرای طراحی آموزشی مبتنی بر بازی و تاثیر آن بر هوش میان فردی …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

قصههای تصویری، به بچههای کوچک، جرات و شهامت این را میدهد که جملههای ابتدایی و ساده از خودشان بسازند و با کمک تصاویر و الهام گرفتن از نقاشیها، خود قصهگویی کنند و به تدریج دایره لغات و واژگان خود را …

اجرای طراحی آموزشی مبتنی بر بازی و تاثیر آن بر هوش میان فردی کودکان پیش … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , ,

لذت تفریح:یکی از مهمترین اثرات روانی داستان، تفریح و لذت بردن کودک است. در واقع نویسندگان لازم است که هنگام نگارش داستان به این اصل مهم توجه کنند. زیرا به یقین، یکی از دلایل اصلی کودک برای گوش سپردن به …

منابع مقالات علمی :
اجرای طراحی آموزشی مبتنی بر بازی و تاثیر آن بر هوش میان فردی کودکان پیش …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:

هوش درونفردی: این هوش مختص احساسات، ارزشها و نگرشها است. این هوش به یادگیرنده کمک میکند تا ارتباط موثری با برنامهی درسی برقرار کند. بچههایی که میپرسند،( چرا من باید این را یاد بگیرم؟) یا (این چه تاثیری روی من …

جستجوی مقالات فارسی –
اجرای طراحی آموزشی مبتنی بر بازی و تاثیر آن بر هوش میان فردی …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , ,