حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین ۱۹۶۶- قسمت ۳۱

سایت ها     http://humanrights-greenlaw.blogfa.com /viewed on 23.Apr.2012.   http://www.isu.ac.ir/publication/research-quarteriy-24/viewed on 27.feb.2011.   http://ghadianloo.persianblog.ir/viewed on 1. Mar.2011.   http://www.humanrights-ir.org/viewed on 3. May.2012.   http://lawforlaw.blogfa.com/viewed on 3. May.2012.   http://www.pajoohe.com/viewed on 20 Nov.2011.   http://www.womenrc.ir/viewed on 20 Nov.2011.   http://hesam-law.blogfa.com/viewed on 5.Feb.2011.   http://www.humanitiesportal.com/viewed on 7.Jun.2012.   http://www.hawzeh.net/viewed on 30.Des.2011.   http://www.marifat.nashriyat.ir/viewed on 30. Des.2011.   […]

دیدگاه پرستاران نسبت به موانع فردی و سازمانی رعایت بهداشت دست در بخشهای نوزادان تبریز، سال۱۳۹۲- قسمت ۷

جدول ۱- مشخصات فردی پرستاران(متغیرهای کمی)   جدول ۲- مشخصات فردی پرستاران(متغیرهای کیفی)   جدول ۳- ادامه مشخصات فردی پرستاران(متغیرهای کیفی)   جدول۴- توزیع فراونی مطلق و درصد پاسخها نسبت به موانع فردی رعایت بهداشت دست   جدول۵ – رتبه بندی موانع فردی رعایت بهداشت دست   جدول ۶- توزیع فراونی مطلق و درصد پاسخها […]

بررسی اوضاع و احوال و تاثیرات رجال قشقایی با تکیه بر خاندان صولت الدوله بر تاریخ دوره پهلوی از کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ش تا انقلاب سفید- قسمت ۱۹

آمریکایی‌ها نیز برای بازداشتن قشقایی‌ها از شورش مستقیماً وارد عمل شدند؛ در روزهای پایانی شهریور ۱۳۳۲ ، گودوین از تهران به فارس رفت تا با قشقایی‌ها دیدار کند. وی در ملاقات با ناصرخان و سران طوایف قشقایی، پیشنهاد کرد قشقایی‌ها با شاه و زاهدی در برابر کمونیست‌ها متحد شوند و سپس وزارت عشایر تشکیل شده، […]

تبیین مفهوم و مبانی و مصادیق سببیت طولی و عرضی در قتل- قسمت ۱۰

انجام عملی مانند کشیدن سلاح و ترس قربانی: در این مورد باید میان عمل مرتکب و نتیجه رابطه‌ی سببیّت وجود داشته باشد.   برانگیختن حیوان و ترسیدن بزه‌دیده: در این مورد حیوان مباشر قتل است و فردی که حیوان را برانگیخته سبب، اما چون حیوان در حکم وسیله است و جنایت به آن مستند نمی‌باشد، […]