اراﺋﻪی ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮای ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺑﻼﮔﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﻫﻮش ﺟﻤﻌﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊﺷﺪه

دانشگاه آزاد اسلامیواحد تهران مرکزیدانشکده فنی و مهندسی، گروه کامپیوترپایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)گرایش: نرم‌افزارعنوان:اراﺋﻪی ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮای ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺑﻼﮔﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﻫﻮش ﺟﻤﻌﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊﺷﺪهاستاد راهنما:دکتر رضا روانمهراستاد مشاور:دکتر واهه آغازاریانپژوهشگر:محسن ارجمندیزمستان ۱۳۹۲ دانشگاه آزاد اسلامیواحد تهران مرکزیدانشکده فنی و مهندسی، گروه کامپیوترپایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد […]

تشریح کامل مفاهیم سرمایه فکری و مزیت رقابتی- قسمت 9

برخی از صاحبنظران، منابع و قابلیت­های خاص شرکت را مبنای تدوین استراتژی سازمان دانسته و معتقدند که سازمان می ­تواند با تدوین استراتژی مبتنی بر شایستگی­های محوری خود از فرصت­های محیط خارجی، استفاده لازم را ببرد. آنان معتقدند که مدیران می­بایست پیش از تدوین استراتژی، به شناخت نقاط قوت و ضعف سازمان پرداخته و استراتژی­ […]

اثربخشی مشاوره شغلی براساس رویکرد شناختی- اجتماعی بندورا برافزایش باورهای خودکارآمدی جانبازان باشگاه ورزشی شهید مهرانی تهران- قسمت 19

– قدرت شگرف تصدیق مثبت یا تقویت خود– موفقیت با تجسم خلاقشرح جلسه : پس ازخوش آمدگویی وایجاد ارتباط به بررسی تکالیف اعضاء پرداخته شد، آنها اهداف خود را نوشته و تحویل دادند که بعد از مطالعه بعضی از اشکالات فکری آنها بیان شد از جمله اینکه تعیین اهداف نه باید آنقدر دور از ذهن […]

تبیین اصول و مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت، گات، گاتس، تريپس و …- قسمت 10

با توجه به این مشکلات و موانع، کشورهای در حال توسعه باید توسط یکی از چهار عضو مهم سازمان تجارت جهانی یعنی آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا و ژاپن، اتحاد با سایر اعضا و نیز استفاده هوشمندانه از اهرم‌های فشار سیاسی، اقتصادی و استراتژیک خود به خواستهایشان در این سازمان دست یابند. و این درس مهم […]

بررسی خشکسالی و ارایه راهکارها به منظور به حداقل رساندن آسیب های ناشی از آن بر مدیریت آبی استان گیلان- قسمت ۳

۱-۶- هدف کاربردی   سازمان آب و برق استان، اداره جهاد کشاورزی، سازمان منابع طبیعی.   ۱-۷- جنبه نوآوری   این تحقیق با موضوع فوق برای اولین بار ارائه می گردد.   برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.   ۱-۸- محدودیت های تحقیق   با توجه به اینکه این موضوع […]