پژوهش – اجرای طراحی آموزشی مبتنی بر بازی و تاثیر آن بر هوش میان …

متوسط .D.E.L.G خوب A.B.K.M.N.P.R خیلیخوب O.H.I.F توضیحات:با توجه به چک لیست روز چهارم (در ضمیمه پایاننامه) برای تقسیمبندی متغیرها میتوان گفت دانشآموزان در هر سه متغیر به میزان مشابهی عمل کردهاند.همچنین با نگاهی گذرا به جدول ۴-۰-۱۰ میتوان گفت برخی از دانشآموزان عملکرد متفاوتی در ۳ متغیر مورد نظر نشان دادهاند.برای مثال : دانشآموز کدD […]

اجرای طراحی آموزشی مبتنی بر بازی و تاثیر آن بر هوش میان فردی کودکان …

غایب C ضعیف دراین سطح دانشآموزی مشاهده نشد متوسط D.E.J.K.M.N.P. خوب A.B.F.G.I.L.Q.R. خیلیخوب O.H توضیحات:با توجه به چک لیست روز سوم (در ضمیمه پایاننامه) برای تقسیمبندی متغیرها میتوان اشاره کرد که بهترین عملکرد دانشآموزان در متغیر همکاری به نظر میرسد و در دو مولفه دیگر تقریبا یکسان عمل کردهاند.همچنین با نگاهی گذرا به جدول ۴-۰-۹ […]

فایل – اجرای طراحی آموزشی مبتنی بر بازی و تاثیر آن بر هوش میان …

توضیحات:با توجه به چک لیست روز اول (در ضمیمه پایاننامه)برای تقسیمبندی در هر متغیر میتوان گفت دانشآموزان در متغیر همکاری بهترین عملکرد را از خود نشان دادهاند و سپس در متغیر همدلی و در پایینترین سطح نیز متغیر تشخیص مقاصد قرار دارد.همچنین با نگاهی گذرا به نتایج مشاهدات در جدول۴-۰-۷میتوان گفت که برخی از دانشآموزان […]

تحقیق دانشگاهی – اجرای طراحی آموزشی مبتنی بر بازی و تاثیر آن بر هوش میان فردی کودکان …

۷۰/۳۵   پس‌آزمون ۴۴/۳۹   تشریح و تحلیل مشاهداتدر این بخش به تشریح و تحلیل مشاهدات هر جلسه میپردازیم :روز اول:روز اول بعد از سلام و احوالپرسی برای شروع بازی همه دانشآموزان به جلو کلاس آمدند و دورهم جمع شدند.۳ نفر از دانشآموزان با بازی ۱۰-۲۰-۳۰٫٫٫ به عنوان سرگروه انتخاب شدند و سپس با بازی […]

اجرای طراحی آموزشی مبتنی بر بازی و تاثیر آن بر هوش میان فردی …

چرخش کلاف:کلاف با شروع آهنگ دست به دست میچرخید و در دست هرکس آهنگ متوقف میشد بسته مربوط به پازل گروه خود را دریافت میکرد.پاکتنامه: یک گروه از کلاس خارج شده و دیگر گروهها پاکت نامه حاوی داستان را در کلاس مخفی میکردند.بعد از ورود به کلاس و بستن چشم گروه، باید با توجه به […]

تحقیق – اجرای طراحی آموزشی مبتنی بر بازی و تاثیر آن بر هوش میان فردی …

جنسیت برایش مطرح میشودوابستگیهای خانوادگی شدید است.به خواندن کتابهای مجموعه داستان یا کتابهایی که هر فصل آن از مطلب دیگری تشکیل شده علاقه داردداستانها باید لطف و گرمای محیطهای خانواده را منعکس کنند. همکاریهای سازنده گروههای کودکان را بازگو کنند و بطور غیرمستقیم به کودک دل و جرات دهند که دشواریهای خود را حل کند.(ناظمی،۱۳۸۵)پیشینه […]

اجرای طراحی آموزشی مبتنی بر بازی و تاثیر آن بر هوش میان فردی کودکان پیش …

قصههای تصویری، به بچههای کوچک، جرات و شهامت این را میدهد که جملههای ابتدایی و ساده از خودشان بسازند و با کمک تصاویر و الهام گرفتن از نقاشیها، خود قصهگویی کنند و به تدریج دایره لغات و واژگان خود را به زبان فارسی گسترش دهند و بر دامنه آن بیفزایند و رابطه و احساس بین […]

منابع مقالات علمی : اجرای طراحی آموزشی مبتنی بر بازی و تاثیر آن بر هوش میان فردی کودکان پیش …

لذت تفریح:یکی از مهمترین اثرات روانی داستان، تفریح و لذت بردن کودک است. در واقع نویسندگان لازم است که هنگام نگارش داستان به این اصل مهم توجه کنند. زیرا به یقین، یکی از دلایل اصلی کودک برای گوش سپردن به داستان، لذت بردن و تفریح است که این امر، خود موجب رسیدن به آرامش روانی […]

جستجوی مقالات فارسی – اجرای طراحی آموزشی مبتنی بر بازی و تاثیر آن بر هوش میان فردی …

هوش درونفردی: این هوش مختص احساسات، ارزشها و نگرشها است. این هوش به یادگیرنده کمک میکند تا ارتباط موثری با برنامهی درسی برقرار کند. بچههایی که میپرسند،( چرا من باید این را یاد بگیرم؟) یا (این چه تاثیری روی من دارد ؟) ، همگی در حال بهکارگیری هوش درونفردی خود هستند . این هوش بخشی […]

جستجوی مقالات فارسی – اجرای طراحی آموزشی مبتنی بر بازی و تاثیر آن بر هوش میان فردی کودکان پیش …

در بازی بیشتر به بازی کاربرد اشیا توجه میشود.بازی با آزادی از مقررات خارجی تحمیلی مشخص میشودبازی متضمن فعالیت است.بازی کودکان تحت تاثیر سنت است، به این معنا که در بازیهای خود از بزرگسالان تقلید میکنند.بازی از الگوی قابل پیشبینی رشد و تکامل با توجه به سن کودک پیروی میکند.(خزاعی و خزاعی،۲۴،۱۳۹۲)بازی بهترین وسیله است […]