دیدگاه پرستاران نسبت به موانع فردی و سازمانی رعایت بهداشت دست در بخشهای نوزادان تبریز، سال۱۳۹۲- قسمت ۷

 • جدول ۱- مشخصات فردی پرستاران(متغیرهای کمی)

 

 • جدول ۲- مشخصات فردی پرستاران(متغیرهای کیفی)

 

 • جدول ۳- ادامه مشخصات فردی پرستاران(متغیرهای کیفی)

 

 • جدول۴- توزیع فراونی مطلق و درصد پاسخها نسبت به موانع فردی رعایت بهداشت دست

 

 • جدول۵ – رتبه بندی موانع فردی رعایت بهداشت دست

 

 • جدول ۶- توزیع فراونی مطلق و درصد پاسخها نسبت به موانع مدیریتی رعایت بهداشت دست

 

 • جدول۷ – رتبه بندی موانع مدیریتی رعایت بهداشت دست

 

 • جدول۸- توزیع فراونی مطلق و درصد پاسخها نسبت به موانع تجهیزاتی رعایت بهداشت دست

 

 • جدول۹ – رتبه بندی موانع تجهیزاتی رعایت بهداشت دست

 

 • جدول ۱۰- توزیع فراونی مطلق و درصد پاسخها نسبت به موانع محیطی رعایت بهداشت دست

 

 • جدول۱۱ – رتبه بندی موانع محیطی رعایت بهداشت دست

 

 • جدول۱۲- رتبه بندی بیشترین و کمترین عوامل تاثیرگذار در رعایت بهداشت دست در حیطه‌های چهارگانه

 

 • جدول ۱۳- رتبه بندی حیطه‌های تاثیرگذار در رعایت بهداشت دست

 

 • جدول ۱۴- مقایسه نمره دیدگاه پرستاران به تفکیک جنسیت، رشته تحصیلی، شیفت کاری، بخش و وضعیت تاهل

 

 • جدول ۱۵ – مقایسه نمره دیدگاه پرستاران به تفکیک مرکز، تحصیلات، وضعیت استخدام وتعداد دوره های آموزشی میزان درآمد

 

 • جدول ۱۶ – مقایسه نمره دیدگاه پرستاران بر اساس متغیرهای دموگرافیک

 

 • جدول۱۷- رتبه بندی نمره دانش پرستاران درحیطه‌های چندگانه بهداشت دست

 

 • جدول ۱۸ مقایسه نمره آگاهی پرستاران به تفکیک جنسیت، رشته تحصیلی، شیفت کاری، بخش و وضعیت تاهل

 

 • جدول ۱۹ مقایسه نمره آگاهی پرستاران به تفکیک مرکز، تحصیلات، وضعیت استخدام وتعداد دوره های آموزشی میزان درآمد

 

 • جدول ۲۰ – مقایسه نمره آگاهی پرستاران بر اساس متغیرهای دموگرافیک

 

 • جدول ۲۱- تبیین میزان آگاهی پرستاران از بهداشت دست براساس مجموع متغیرهای مستقل در رگرسیون خطی چندگانه به روش Enter

 

 • جدول ۲۲ – همبستگی نمره آگاهی پرستاران از بهداشت دست با دیدگاه آنان نسبت به موانع رعایت بهداشت دست

 

جدول ۱- مشخصات فردی پرستاران(متغیرهای کمی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments yet, be the first!

Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *