بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر بابل- قسمت ۳۰

۰۰۰/۰

 

 

 

۲۴

 

 

۶/۶۶۱

 

 

۴

 

 

۰۰۰/۰

 

 

 

۲۵

 

 

۵/۶۵۳

 

 

۴

 

 

۰۰۰/۰

 

 

 

۲۶

 

 

۷۷۰/۷

 

 

۴

 

 

۰۰۰/۰

 

 

 

۲۷

 

 

۴۴۵/۶

 

 

۴

 

 

۰۰۰/۰

 

 

 

۲۸

 

 

۶۴۷/۷

 

 

۴

 

 

۰۰۰/۰

 

 

با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون در ۱۳ خرده مولفه، صفر و در حد استاندارد است، بنابراین میتوان نتیجه گرفت که استفاده از اینترنت و سرویس های اینترنتی در تدریس معلمان وجود دارد. ارزش آزمون (نمره خی دو) برای هر کدام از خرده مولفههای ۱۶ تا ۲۸ به ترتیب عباتند از:
خرده مولفه ۱۶، (۱/۵۹۶)- ۱۷، (۵/۶۴۳)- ۱۸، (۱/۶۱۰)- ۱۹، (۳/۵۹۵)- ۲۰، (۱/۶۷۷)- ۲۱، (۶/۷۲۲)- ۲۲، (۵/۸۵۷)- ۲۳، (۹/۷۹۰)- ۲۴، (۶/۶۶۱)- ۲۵، (۵/۶۵۳)- ۲۶، (۷۷۰/۷)- ۲۷، (۴۴۵/۶)- ۲۸، (۶۴۷/۷).
در جدول ۴-۸ فراوانی و درصد سوالات مربوط به مولفه میزان استفاده از اینترنت و سرویس های اینترنتی در قالب پنج گزینه ارائه شده است. این مولفه شامل سیزده گویه به شرح: ۱۶- توزیع و بازیابی اطلاعات عمومی و تخصصی ۱۷- سفارش کتاب، مقاله، نشریه و نرم افزار ۱۸- ارتباط با مراکز علمی و همکاران ۱۹- شرکت در دوره های آموزشی برخط ۲۰- تدریس در کارگاه های آموزشی برخط ۲۱- فرستادن مقاله به کنفرانس های داخلی ۲۲- فرستادن مقاله به کنفرانسهای خارجی ۲۳- طراحی دوره های کوتاه مدت آموزش مجازی ۲۴- ایجاد وبلاگ های علمی در حیطهی تخصصی ۲۵- تبادل اطلاعات تخصصی از طریق پست الکترونیکی ۲۶- استفاده از خدمات بانک های اطلاعاتی ۲۷- دانلود نرم افزارها ۲۸- خدمات Tel Net می باشد.
با توجه به اطلاعات مندرج در جدول ۴-۸ مشاهده می شود که گزینه بسیار کم در پاسخ به سوال ۱۶ از سوی ۵/۸۰ درصد معلمان انتخاب شده و از بیشترین فراوانی (۱۹۴) برخوردار می باشد. در سوال ۱۷، ۰/۸۳ درصد از معلمان گزینه بسیار کم را با بیشترین فراوانی (۲۰۰) انتخاب نموده اند. در سوال ۱۸، ۳/۸۱ درصد از معلمان گزینه بسیار کم را با بیشترین فراوانی (۱۹۶) انتخاب نموده اند. در پاسخ به سوال ۱۹ گزینه بسیار کم از سوی ۱/۸۷ درصد معلمان انتخاب شده و از بیشترین فراوانی (۲۱۰) برخوردار می باشد. در پاسخ به سوال ۲۰ گزینه بسیار کم از سوی ۲/۸۴ درصد معلمان انتخاب شده و از بیشترین فراوانی (۲۰۳) برخوردار می باشد. در پاسخ به سوال ۲۱ گزینه بسیار کم از سوی ۷/۸۶ درصد معلمان انتخاب شده و از بیشترین فراوانی (۲۰۹) برخوردار می باشد. در پاسخ به سوال ۲۲ گزینه بسیار کم از سوی ۱/۹۲ درصد معلمان انتخاب شده و از بیشترین فراوانی (۲۲۳) برخوردار می باشد. در پاسخ به سوال ۲۳ گزینه بسیار کم از سوی ۶/۸۹ درصد معلمان انتخاب شده و از بیشترین فراوانی (۲۱۶) برخوردار می باشد. در پاسخ به سوال ۲۴ گزینه بسیار کم از سوی ۲/۸۴ درصد معلمان انتخاب شده و از بیشترین فراوانی (۲۰۳) برخوردار می باشد. در پاسخ به سوال ۲۵ گزینه بسیار کم از سوی ۴/۸۳ درصد معلمان انتخاب شده و از بیشترین فراوانی (۲۰۱) برخوردار می باشد. در پاسخ به سوال ۲۶ گزینه بسیار کم از سوی ۷/۸۶ درصد معلمان انتخاب شده و از بیشترین فراوانی (۲۰۹) برخوردار می باشد. در پاسخ به سوال ۲۷ گزینه هرگز از سوی ۰/۸۳ درصد معلمان انتخاب شده و از بیشترین فراوانی (۲۰۰) برخوردار می باشد و در نهایت در پاسخ به سوال ۲۸ گزینه بسیار کم از سوی ۰/۸۸ درصد معلمان انتخاب شده و از بیشترین فراوانی (۲۱۲) برخوردار می باشد.
در جدول ۴-۸ بیشترین میانگین (۳۹/۱) استفاده معلمان از خرده مقیاس اینترنت و سرویس های اینترنتی مربوط به ارتباط با مراکز علمی و همکاران و کمترین میانگین (۰۶/۱) استفاده مربوط به فرستادن مقاله به کنفرانسهای خارجی است.
جدول ۴-۸ فراوانی و درصد انتخاب هر گزینه در خرده مقیاس استفاده از اینترنت و سرویس های اینترنتی

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments yet, be the first!

Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *