مقاله علمی با منبع : سنتز پلیمر متا آکریلات دارای نانو حفره اختصاصی برای جداسازی۶_هیدروکسی _۲ ،۴ ،۵_ …

۲-۴-۱ نمونه یا مولکول هدفدر تمام فرآیندهای قالب بندی مولکولی نمونه نقش اصلی را بازی می کند مولکول هدف باید دارای گروههای عاملی مناسب باشد تا بتواند با مونومر های عاملی برهمکنش دهد این برهمکنش ها تعیین کننده تعداد حفرات و کیفیت تشکیل آنها است. نمونه ها باید تحت شرایط پلیمریزاسیون رادیکال آزاد پایدار بوده […]

سنتز پلیمر متا آکریلات دارای نانو حفره اختصاصی برای جداسازی۶_هیدروکسی _۲ ،۴ ،۵_ …

شکل ۲- ۲ تصویر شماتیک از فرآیند پلیمر قالب مولکولی ۲۶شکل ۲- ۳ تصویر شماتیک از فرآیند پلیمر قالب مولکولی کوالانسی و غیر کووالانسی ۲۹شکل ۲- ۴ ساختار شیمیایی تعدادی از مونومرهای عاملی رایج ۳۲شکل ۲- ۵ شمایی از پلیمر حاصل شده از کوپلیمریزاسیون استیرن (بعنوان مونومر تک عاملی) با دی وینیل بنزن (بعنوان اتصال […]