بررسی و مقایسه ریزغده زایی رقم های زودرس و دیررس گیاه سیب …

۵-۱۳- آزمایش ۱۳: بررسی اثر NAA بر روی تولید ریزغده:بر طبق نتایج بدست آمده هورمون NAA دارای اثر مثبت بر ریزغدهزایی ارقام سیبزمینی به کار رفته در آزمایش میباشد. تمامی ارقام بیشترین میزان ریزغدهزایی را در تیمار شماره دوم (غلظت ۵/۰ میلیگرم در لیتر NAA) نشان دادند، بررسیهای آماری نیز حاکی از وجود تفاوت معنیدار […]

بررسی و مقایسه ریزغده زایی رقم های زودرس و دیررس گیاه سیب زمینی- قسمت ۱۱۶

تعیین پروتکل مناسب تولید ریزغده: در این آزمایش برای دستیابی به غلظتهای بهینه هورمونها در محیط کشت جهت حصول حداکثری فاکتورهای رشد مطلوب گیاهچه از طرح آزمایشی رویه پاسخ استفاده گردید. اساس طرح رویه پاسخ بر این اصل استوار است که بر اساس الگوریتم خاصی که نرمافزار دارد با وارد نمودن کرانهای بالا و پایین […]

بررسی و مقایسه ریزغده زایی رقم های زودرس و دیررس گیاه سیب زمینی- قسمت ۱۱

۱-۷-۱- تولید غده[۱۰۳]:با توجه به اینکه هدف اصلی کاربرد کشت بافت، بهبود تولید سیبزمینی در سطح مزرعه است، بنابراین کلیه روشهای به کار رفته باید توانایی خود را در شرایط مزرعه به اثبات برسانند. بطور مثال، در روشهای مختلف تکثیر نهایتا به گیاهچه میرسیم این گیاهچه بایستی بتواند در شرایط مزرعه رشد کرده و نهایتا […]

پژوهش – بررسی و مقایسه ریزغده زایی رقم های زودرس و دیررس گیاه سیب زمینی- قسمت ۱۰

عوامل موثر بر رشد و نمو گیاه را در محیط آزمایشگاهی میتوان به دو دسته ژنتیکی و محیطی تقسیم نمود که عوامل ژنتیکی شامل خصوصیات ژنتیکی گیاه مورد نظر بوده و عوامل محیطی شامل موارد مختلفی از جمله عوامل فیزیکی و ترکیبات محیط کشت، شامل: آب، عناصر پرمصرف، عناصر کممصرف قندها و مواد آلی از […]

سایت مقالات فارسی – بررسی و مقایسه ریزغده زایی رقم های زودرس و دیررس گیاه سیب زمینی- قسمت …

تاریخچه کشتبافت: انگیزهای که باعث شروع فعالیت در زمینه باززایی گیاه در شرایط درون شیشه گردید را میتوان به وقایعی که در شرایط طبیعی[۲۴] بوقوع میپیوندد جستجو نمود. در قرن هجدهم، فردی به نام دوهامل دو مانسو[۲۵] با برداشتن بخشی از پوست درختان مشاهده کرد که در محل زخم، کالوس[۲۶] تولید میشود (گاسرت[۲۷]، ۱۹۸۵؛ بانگا[۲۸] و وانادرکس[۲۹]، ۱۹۹۲). مشاهدات […]

بررسی و مقایسه ریزغده زایی رقم های زودرس و دیررس گیاه سیب …

شکل ۵-۱۴) ریزغدهزایی توسط ارقام مختلف. A: ساوالان، B: سانته، C: آگریا و D: مارکیز……………………………………….۱۲۰شکل ۵-۱۵) مقایسه اندازه ریزغدههای تولیدی. A: ساوالان، B: سانته، C: آگریا و D: مارکیز……………………………………..۱۲۱چکیده:سیبزمینی (Solanum tuberosum L.) مهمترین گیاه مغذی بعد از غلات است و پس از گندم، برنج و ذرت چهارمین محصول عمدهی دنیا به شمار میرود. محصول سیبزمینی به […]

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی و مقایسه ریزغده زایی رقم های زودرس و دیررس گیاه سیب زمینی- …

فصل اول: کلیات تحقیق۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱-۱- مبداء و تاریخچه سیب زمینی………………………………………………………………………………………………………………………….۴۱-۲- خصوصیات گیاهی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۵ مورفولوژی………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵ ۱-۲-۲- مراحل رشد و نمو……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۱-۲-۲-۱- رشد جوانه غده (مرحله رشدی I)…………………………………………………………………………………………………………..9۱-۲-۲-۲- استقرار گیاه (مرحله رشدی II)……………………………………………………………………………………………………………….9۱-۲-۲-۳- شروع غده دهی (مرحله رشدی III)……………………………………………………………………………………………………….9۱-۲-۲-۴- حجیم شدن غده ها (مرحله ی رشد IV)……………………………………………………………………………………………….10۱-۲-۲-۵- رسیدگی غده (مرحله رشد V)……………………………………………………………………………………………………………..10۱-۳- بیماری های ویروسی سیب زمینی………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱-۴- تاریخچه کشت […]