بررسی و ارائه راهکار های اشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری- قسمت …

(۲-۱۵)که در آن و به ترتیب دستمزد یک ساعت کار مرد و زن در مقیاس واقعی، درآمد غیر کاری[۲۲] و قیمت کالای مصرفی، و به ترتیب تعداد ساعات کار مرد و زن است. خط بودجه را می توان به صورت زیر نوشت:(۲-۱۶)که در آن نشان دهنده کل زمان در اختیار زن و مرد می باشد که […]