شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله …

مَرفوع: مصدر عربی، نعت مفعولی از رفع، قصد برداشتن بر والی. (اقرب)هَیهات: اسم فعل عربی، دور است. (منتهی)مِزاح: مصدر عربی، ظرافت در گفتار. (لغ)متغیّر شدن: مصدر مرکب، تغییر کردن، دیگرگون گردیدن. (لغ)اِمضاء: مصدر عربی، اجرا کردن، عمل کردن، روان گردیدن فرمان. (لغ)قاضِب: صفت عربی، قاطع، بران، برنده. (منتهی)سیف قاضب: شمشیر بران. (لغ)هیهات هیهات … : به […]

دسته بندی علمی – پژوهشی : شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن …

مستحسن: ر.ک ص۴۶/ س۱۲٫ استحسان.تقریب: ر.ک ص۴۹/ س۹٫غرابت: ر.ک ص۲/ س۸٫مَوقِع: اسم عربی، توسعاً ارزش، اعتبار، اهمیت، مقام، پایگاه. (لغ)یورت قصر عارفان: ر.ک ص۴۶/ س۱، ۳٫عَساکِر: اسم عربی، جِ عسکر، لشکرها. (لغ)مَنصوره: صفت عربی، یاری کرده شده و مظفر. (لغ)یَراق: اسم ترکی، گاهی به معنی طلق سامان و اسباب و مصالح هر چیز آید، برگ اسب از […]