شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله …

بی تَعَلُل: بی درنگ،مُفصِح: صفت عربی، پیدا و آشکار. (آنندراج)پس قول کن … : آیه کن فیکون نشان از این است که اگر خدا چیزی بخواهد سریعاً انجام می گیرد، و نشان از ایجاد اشیا به صورت یکبارگی نیست.مُناقِضِِه: اسم مصدر عربی، ابطال یکی از دو قول با دیگری. (لغ)سریعُ النِفاذ: صفت مرکب عربی، زود انجام گیرنده.جازِمه: صفت عربی، تانیث جازم، […]