فایل دانشگاهی – شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن …

اَمصار: ر.ک ص۵۳/س۲۱٫ مِصر.۳-۹- ذکر پای تخت پادشاهان عالم در کفر و اسلامهمچنانچه قبل از اسلام پای تخت اکاسره عجم، اصطخر و مداین عراق و عرب بوده و پای تخت ملوک هیاطله از خراسان طالقان بلخ و پای تخت خاقانان ترک حدود المالیغ و اطراف ختای و پای تخت قیاصره‌ی روم قسطنطنیّه و عموریه و […]

شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن …

تَجَلیّات: اسم عربی، ج تجلی، آنچه هویدا شود دلها را از انوار غیب و امهات غیب که تجلیات از بطون آن آشکار شود (لغ)شاهد: اسم عربی، معشوق، محبوب. (لغ)مشهود: صفت عربی، نمایان، هویدا، پیدا (لغ)حضرت مشهود: پرودگار .واذ ا سألک ….: قسمتی از آیه ۱۸۶ سوره بقره و هر گاه بندگان من، از تو درباره من بپرسند، [ بگو] […]