جستجوی مقالات فارسی – بررسی و ارائه راهکار های اشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری- قسمت …

۱۱-بسیج فرهنگیان۱۲-بسیج مداحان۱۳-بسیج مساجد۱۴-بسیج مهندسین۱۵-بسیج هنرمندان۱۶-بسیج پیشکسوتان۱۷-بسیج کارمندان۱۸-بسیج کارگری۱۹-بسیج عشایر۲۰-بسیح پزشکی۲۱-بسیج ورزشکاران۲۲-سازمان بسیج ورزش۲-۳-۲ تاسیس بسیجاز دیگر دستاوردهای برجسته ومهم انقلاب اسلامی ایران،تشکیل ارتش گسترده اسلامی ومردمی یعنی بسیج مستضعفان میباشد.دستور تآسیس بسیج مستضعفان –وبه تعبیر امام (ره)ارتش بیست میلیونی –به عنوان یکی از بازوهای مهم دفاعی کشور به دستورامام خمینی (ره)در تاریخ ۵ آذر […]

مقاله – بررسی و ارائه راهکار های اشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری- قسمت …

“بسیج شجره ی طیبه ودرخت تناور وپرثمری استکه شکوفه های آن بوی بهار وصل و طراوت یقین وحدیث عشق میدهد…….من همواره به خلوص وصفای بسیجیان غبطه میخورم و از خدا میخواهم من را با بسیجیانم محشور گرداند.چراکه رد این دنیا افتخارم این است که خود بسیجی ام.”۸- حضور بسیج در همه جای کشوراز دیگر ویژگیهای […]

پژوهش – اجرای طراحی آموزشی مبتنی بر بازی و تاثیر آن بر هوش میان …

متوسط .D.E.L.G خوب A.B.K.M.N.P.R خیلیخوب O.H.I.F توضیحات:با توجه به چک لیست روز چهارم (در ضمیمه پایاننامه) برای تقسیمبندی متغیرها میتوان گفت دانشآموزان در هر سه متغیر به میزان مشابهی عمل کردهاند.همچنین با نگاهی گذرا به جدول ۴-۰-۱۰ میتوان گفت برخی از دانشآموزان عملکرد متفاوتی در ۳ متغیر مورد نظر نشان دادهاند.برای مثال : دانشآموز کدD […]

تحقیق دانشگاهی – اجرای طراحی آموزشی مبتنی بر بازی و تاثیر آن بر هوش میان فردی کودکان …

۷۰/۳۵   پس‌آزمون ۴۴/۳۹   تشریح و تحلیل مشاهداتدر این بخش به تشریح و تحلیل مشاهدات هر جلسه میپردازیم :روز اول:روز اول بعد از سلام و احوالپرسی برای شروع بازی همه دانشآموزان به جلو کلاس آمدند و دورهم جمع شدند.۳ نفر از دانشآموزان با بازی ۱۰-۲۰-۳۰٫٫٫ به عنوان سرگروه انتخاب شدند و سپس با بازی […]

فایل – اجرای طراحی آموزشی مبتنی بر بازی و تاثیر آن بر هوش میان …

توضیحات:با توجه به چک لیست روز اول (در ضمیمه پایاننامه)برای تقسیمبندی در هر متغیر میتوان گفت دانشآموزان در متغیر همکاری بهترین عملکرد را از خود نشان دادهاند و سپس در متغیر همدلی و در پایینترین سطح نیز متغیر تشخیص مقاصد قرار دارد.همچنین با نگاهی گذرا به نتایج مشاهدات در جدول۴-۰-۷میتوان گفت که برخی از دانشآموزان […]

اجرای طراحی آموزشی مبتنی بر بازی و تاثیر آن بر هوش میان فردی کودکان …

غایب C ضعیف دراین سطح دانشآموزی مشاهده نشد متوسط D.E.J.K.M.N.P. خوب A.B.F.G.I.L.Q.R. خیلیخوب O.H توضیحات:با توجه به چک لیست روز سوم (در ضمیمه پایاننامه) برای تقسیمبندی متغیرها میتوان اشاره کرد که بهترین عملکرد دانشآموزان در متغیر همکاری به نظر میرسد و در دو مولفه دیگر تقریبا یکسان عمل کردهاند.همچنین با نگاهی گذرا به جدول ۴-۰-۹ […]