۱-۱- مقدمهبیمه ی پایه و بیمه های تکمیلی موجود در کشور در حال حاضر خدمات ترمیمی و تخصصی دندانپزشکی را تحت پوشش ندارند، اما بیمه هایی مانند بیمه ارتش، بانک ها، کشتیرانی و برخی دیگر از سازمانها یا وزارتخانه ها …

سایت مقالات فارسی –
بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت …
ادامه مطلب »