طراحی وضعیتی امن برای بکار گیری اینترنت اشیا در صنعت نفت و گاز- قسمت ۴۰

برتری خیلی قوی ۷ برتری قوی ۵ کمی برتر ۳ برتری یکسان ۱ برتری بین فواصل ۶،۴،۲و۸ جدول۱-۴معیار ارجحیتبه منظور اجتناب از جزئیات انجام مقایسه ،تنها نتایج نهایی این مقایسه ها از دیدگاه هر معیار در شکل ۵-۴تا۱۱-۴آمده است.شکل ۵-۴ نتایج مقایسه از منظرامنیت فنی و سیستمیشکل ۶-۴ نتایج مقایسه از منظر امنیت داده ها […]