بررسی و ارائه راهکار های اشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری- …

در رهیافت محدودیت مقداری بازار کار که به نوعی به عدم تعادل بازار کار اشاره دارد، علاوه بر توجه به طرف تقاضای نیروی کار، به طرف عرضه نیروی کار نیز توجه می شود. به عبارت دیگر، در این رهیافت، احتمال بزرگ تر بودن تقاضای نیروی کار از عرضه نیروی کار() نیز درنظرگرفته می شود. در […]