منابع مقالات علمی : شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن روزبهان خنجی- …

راسخ: صفت عربی، ثابت، برقرار، پایدار (لغ)سامی: صفت عربی، بلند، (منتهی)محفل سامی: محفل بلند پایهاِظهار: مصدر عربی، آشکار کردن (لغ)مزبور: صفت عربی، نوشته، مکتوب (لغ)همایون: ر.ک ص۱ س۱۴شافی: صفت عربی، قاطع، صریح. (لغ)جواب شافی: جوابی که قطع گفتگو کند، نیک روشن و مبین و قاطع (لغ)والله….: و خداوند کسی است که یاور و سرپرستی، بخشاینده است و توفیق […]