تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد کارکنان در مرکز بهداشت استان قم- قسمت ۱۰

شکل۲-۱: مدل ماهواره‌ای عملکرد سازمانیمنبع: هرسی و بلانچارد، ترجمه: کبیری، ۱۳۷۳، ص ۵۰۴٫اما یکپارچه کردن عوامل نه تنها در برآوردن نیازهای فعلی اجتماعی و شغلی ضرورت حتمی دارد. بلکه، بر این روند نیز به منظور تأمین نیازهای شخصی و اجتماعی سازمان لازم می‌باشد.امروزه توجه فراینده‌ای به منابع انسانی معطوف می‌شود البته نه فقط از جهت […]

منابع مقالات علمی : تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد کارکنان در مرکز بهداشت استان قم- قسمت ۴

جدول۴-۴: توزیع نمونه برحسب سابقه خدمت ۷۰جدول۴-۵: توصیف متغیر عملکرد سازمانی و شهروند سازمانی ۷۱جدول۴-۶ : توصیفمؤلفههای عملکرد سازمانی ۷۱جدول۴-۷ : آزمون کولموگروف- اسمیرنوف نرمال بودن دادهها ۷۲جدول۴-۸: همبستگی بین متغیرهای شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان ۷۳جدول۴-۹: نتایج ضریب رگرسیون تک متغیره تبیین عملکرد کارکنان از روی شهروندی سازمانی ۷۴جدول۴-۱۰ : همبستگی بین شهروندی سازمانی و توانایی کارکنان ۷۴جدول۴-۱۱: نتایج ضریب رگرسیون […]