سامانه پژوهشی – اجرای طراحی آموزشی مبتنی بر بازی و تاثیر آن بر هوش میان فردی کودکان …

به دلیل طبیعت غیر خطی و انعطافپذیری ذاتی، یادگیری به یک فرایند تحت کنترل فرد در هر زمان و مکان تبدیل میشود.بازیهای واقعی و شبیهسازها، یادگیری را به فرایندی لذتبخش و مفرح تبدیل میکنند.بازیها، محیطی امن هستند که امکان خطا را برای فرد و گروه یادگیرنده فراهم میسازند.( ولایتی و رمضانی، ۱۳۸۹)بازیهای جسمیبازیهای جسمی از […]