پس از وفات اتابک تکله ، برادرش اتابک آلب ارغون به فرمان هلاکو به قدرت رسید (مستوفی ،همان،۵۴۴). او به رسم قاعده مغول ییلاق و قشلاق می کرد ، چنانکه زمستان به ایدج و شوش می رفت و تابستان نیز …

دسته بندی علمی – پژوهشی :
شکل گیری تومان ها در ایران دوره مغول- قسمت ۵
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , ,

پس از قتل ترکان خاتون ،سلجوقشاه به دفع شحنگان مغولی اقدام نمود و هنگامیکه این خبر به ایلخان رسید ، لشکری را به منظور دفع او روانه فارس نمود،که موجب فرار سلجوقشاه از شیراز شد و اما لشکریان مغول همچنان …

دسته بندی علمی – پژوهشی :
شکل گیری تومان ها در ایران دوره مغول- قسمت ۴
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , ,

پس از مرگ اباقاخان و بعد مذاکرات بسیار ، بالاخره تکودار به حکومت رسید ، او پس از گرویدن به اسلام نام احمد را برای خود برگزید. هنگامی که احمد از جشن و سرور فارغ شد، دستور داد تا خزاینی …

شکل گیری تومان ها در ایران دوره مغول- قسمت ۳ ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , ,

۵-۱۳- آزمایش ۱۳: بررسی اثر NAA بر روی تولید ریزغده:بر طبق نتایج بدست آمده هورمون NAA دارای اثر مثبت بر ریزغدهزایی ارقام سیبزمینی به کار رفته در آزمایش میباشد. تمامی ارقام بیشترین میزان ریزغدهزایی را در تیمار شماره دوم (غلظت …

بررسی و مقایسه ریزغده زایی رقم های زودرس و دیررس گیاه سیب … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: ,

۱-۷-۱- تولید غده[۱۰۳]:با توجه به اینکه هدف اصلی کاربرد کشت بافت، بهبود تولید سیبزمینی در سطح مزرعه است، بنابراین کلیه روشهای به کار رفته باید توانایی خود را در شرایط مزرعه به اثبات برسانند. بطور مثال، در روشهای مختلف تکثیر …

بررسی و مقایسه ریزغده زایی رقم های زودرس و دیررس گیاه سیب زمینی- قسمت ۱۱ ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , ,

جدول ۴-۴۷-نتایج بهینهسازی تیمارها مرحله تاثیر متقابل هورمونها بر روی تولید ریزغده برای رقم ساوالان………………….۹۸جدول ۴-۴۸-نتایج بهینهسازی تیمارها مرحله تاثیر متقابل هورمونها بر روی تولید ریزغده برای رقم سانته……………………..۹۹جدول ۴-۴۹-نتایج بهینهسازی تیمارها مرحله تاثیر متقابل هورمونها بر روی تولید ریزغده …

سامانه پژوهشی – بررسی و مقایسه ریزغده زایی رقم های زودرس و دیررس گیاه سیب زمینی- … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:

۲-۱- مروری بر تحقیقات انجام شده………………………………………………………………………………………………………………………۲۶فصل سوم: مواد و روش ها۳-۱- محل انجام آزمایش………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۷۳-۲- تهیه مواد گیاهی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷۳-۳- کشت غده های سیب زمینی………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹۳-۴-تهیه محیط کشت و نحوه استریل آن……………………………………………………………………………………………………………….۴۰۳-۴-۱- محیط کشت تکثیر قلمه تک جوانه (جامد)…………………………………………………………………………………………………۴۰۳-۴-۲- محیط کشت تعلیقی تکثیر ساقه …

فایل –
بررسی و مقایسه ریزغده زایی رقم های زودرس و دیررس گیاه سیب زمینی- قسمت ۳
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:

۴-۱-۹-آزمایش ۹: بررسی اثر ۲iP بر روی تولید ریزغده…………………………………………………………………………………..۸۰۴-۱-۱۰-آزمایش ۱۰: بررسی اثر BAP بر روی تولید ریزغده…………………………………………………………………………….۸۳۴-۱-۱۱-آزمایش ۱۱: بررسی اثر CCC بر روی تولید ریزغده…………………………………………………………………………….۸۶۴-۱-۱۲-آزمایش ۱۲: بررسی اثر GA3 بر روی تولید ریزغده…………………………………………………………………………………..۹۰۴-۱-۱۳-آزمایش ۱۳: بررسی اثر NAA بر روی تولید …

بررسی و مقایسه ریزغده زایی رقم های زودرس و دیررس گیاه سیب … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:

شاه بداغمحمدخان شیبانیمُستریح: صفت عربی، آرامش یافته، آسوده (لغ)ابوالخیرخان : ر.ک.ص۳/س۱۸٫دُرّ شاهوار: اسم مرکب، مروارید گران قدر و ممتاز. مروارید مخصوص و لایق شاه (لغ)ابوالفتح محمدالشیبانی خان : ر.ک.ص۱/س۳٫خلدالله ظلال….: ر.ک.ص۱/س۴٫هم زاد: صفت مرکب، هم سن. همسال. (لغ)فضایل دستگاه: اسم مرکب، دارای دستگاه وقدرت و سلطنت با فضیلتمحمود سلطان: (اسم …

سایت مقالات فارسی –
شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:

بی تَعَلُل: بی درنگ،مُفصِح: صفت عربی، پیدا و آشکار. (آنندراج)پس قول کن … : آیه کن فیکون نشان از این است که اگر خدا چیزی بخواهد سریعاً انجام می گیرد، و نشان از ایجاد اشیا به صورت یکبارگی نیست.مُناقِضِِه: اسم مصدر عربی، ابطال یکی از …

شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: ,