دسته بندی علمی – پژوهشی : تعیین شوک‏های سیاست های پولی بر شاخص قیمت سهام در شرکت های پذیرفته …

که در آن:قیمت سهام شرکت iام در زمان tتعداد سهام منتشر شده شرکت iام در زمان tعدد پایه در زمان t و مقدار در زمان مبداقیمت سهام شرکت iام در زمان مبداتعداد سهام منتشر شده شرکت iام در زمان مبداn تعداد شرکت‏های مشمول شاخصلازم به ذکر است که در زمان (تاریخ مبنا) عملاً برابر با است و از فرمول محاسباتی شاخص لاسپیرز استفاده […]

ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه اجتماعی- قسمت ۱۴

عوامل طبیعی خویشاوندی/ نژادو قومیت ۲-۹-۱-۱ عوامل نهادینهاد به معنای قانون، رسم، عرف، عادت و یا سازمانی است که در زندگی سیاسی یا اجتماعی مردم مؤثر واقع شده و نظام هدف‌داری را در جهت رفع نیازهای یک اجتماع سازمان یافته ایجاد می‌کند. مثال بارز از یک نهاد، دولت است که به واسطه وضع قوانین و […]

ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه اجتماعی- قسمت ۶

در اغلب تحقیقات داخلی که با عناوین مختلف سرمایه‌اجتماعی و میزان مشارکت ورزشی جوانان یا نوجوانان صورت گرفته است، نشان می‌دهد که رابطه معنی‌دار و مثبتی بین این دو مؤلفه وجود دارد(شارع‌پور و حسینی،۱۳۸۷٫ ترکان و مهربان، ۱۳۹۱٫ جسمانی و پاسامهر، ۱۳۹۰). آنچه موجب توجه محققان ورزشی به سرمایه‌اجتماعی شده، این است که نوع و […]

شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن روزبهان …

شبه: اسم، سنگی باشد سیاه و براق و در نرمی و سبکی همچو کاه ربا. (لغ) شبه شب داج: اضافه تشبیهی.سَمیری: صفت عربی، افسانه گوینده. (لغ)نَیازک: اسم، ج نیزک، در نجوم، به ستارگانی اطلاق می شود که در آسمان به نظر سقوط می کنند. (لغ)شهب سفیری: گویی درگذشته، شهاب ها را سفیرانی از جانب کسی می […]

شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن …

ذی شوکت: صفت عربی، صاحب بأس و قوّت (لغ)باغی: صفت عربی، (از مصدر بغی)، نافرمان. (منتهی)بر تقدیر: بر قیاس و بر پندار. (لغ)طامِع: صفت عربی، آزمند، حریص و طمع کار. (لغ)حوزه: اسم عربی، ناحیه. (لغ)قُطّاعُ الطَّریق: اسم مرکب عربی، راه زنان که مال مسافران را به غارت برند یا قتل کنند و به فریب کشند. (آنندراج)سُرّاق: اسم عربی، […]

شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن …

جوف: اسم عربی، شکم و درون هر چیزی(منتهی)مِریخ: اسم خاص، نام ستاره ی فلک پنجم از ستاره های خنس و آن را بهرام نیز گویند، منحوس و دال بر جنگ و خصومت و خونریزی و ظلم است (لغ)رایَت: اسم عربی، در قش ، لوا (لغ)خاقانیت: ر.ک ص۴/س۳لایِح: صفت عربی، آشکار، پیدا شونده (غیاث)دراثانی احوال، علمای […]

شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن روزبهان خنجی- …

تَرشیح: مصدر عربی، (اصطلاح بیان) برچند معنی است یکی ترشیح تشبیه است و آن ذکر چیزی است که با مشبه به ملائم باشد (لغ)مشبهٌ به قفل است: منظور این است که در آیه مفاتح الغیب تشبیهی به کار رفته که در آن غیب مشبه و قفل مشبهٌ به می باشد و مفاتح به معنی کلیدها […]

متن کامل – شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن روزبهان خنجی- …

توابع: ر.ک ص۳/س۱۸اَقران: اسم عربی، جِ قِرن، به معنی کفو و همتا (ناظم)ختای: [خطا] به «چین شمالی» اطلاق می شده و آن مسکن قبایل ترک بوده است (معین)فایز: ر.ک ص۴/ س۱سلطنت پناهی: کسیکه در کنف وظلّ سلطنت است.دستگاه: اسم مرکب (از :دست +گاه، پسوندمکان) ، شوکت و دولت . (لغ)عدالت دستگاهی: کسیکه سلطنتش دارای شوکت و […]

تحقیق دانشگاهی – شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری- قسمت ۱۹

ادبیات مرتبط با شناسایی فرصتهای کارآفرینانهمبانی نظری مرتبط با گردشگریجدول ۲-۱: شیوه بررسی پیشینه تحقیقاین فصل شامل بخش های زیر است:مقدمهادبیات مرتبط با کارآفرینیانواع کارآفرینیادبیات مرتبط با شناسای فرصتعوامل تأثیرگذار در شناسایی فرصتالگوهای شناسایی فرصتمبانی نظری مرتبط با گردشگریگردشگری در مشهدنقش کارآفرینی در گردشگرینقش گردشگری در کارآفرینیتحقیقات پیشینجنبه نوآوری و مدل مفهومی تحقیقجمعبندی۲-۲٫ ادبیات مرتبط […]

مقاله علمی با منبع : شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری- قسمت ۱۷

جامعه آماری،نمونه آماری و روش نمونهگیریتعریف مفهومی و عملیاتی واژگان کلیدی۱-۲٫ بیان مسئلهامروزه بخشهای خدماتی، مهمترین بخش اقتصادی هستند و گردشگری یکی از مهمترین حیطههای بخشهای خدمات را تشکیل می دهد که راهی با دوام و با موانع کم ورورد به بازار بر ای بالا بردن فعالیتهای اقتصادی است. گردشگری دارای توانایی ذاتی خلق پتانسیلهای […]