طراحی وضعیتی امن برای بکار گیری اینترنت اشیا در صنعت نفت و گاز- قسمت ۴۰

برتری خیلی قوی ۷ برتری قوی ۵ کمی برتر ۳ برتری یکسان ۱ برتری بین فواصل ۶،۴،۲و۸ جدول۱-۴معیار ارجحیتبه منظور اجتناب از جزئیات انجام مقایسه ،تنها نتایج نهایی این مقایسه ها از دیدگاه هر معیار در شکل ۵-۴تا۱۱-۴آمده است.شکل ۵-۴ نتایج مقایسه از منظرامنیت فنی و سیستمیشکل ۶-۴ نتایج مقایسه از منظر امنیت داده ها […]

طراحی وضعیتی امن برای بکار گیری اینترنت اشیا در صنعت نفت و گاز- …

۸- ارزیابی ایمنی اینترنت اشیا ۹- ارزیابی ریسک خطرات و حوادث۱۰-ارزیابی امنیت زیرساخت های شبکه۱۱- ارزیابی مدیریت سیاست امنیتی شبکه۱۲-شناسایی دارایی های امنیتی حساس در اینترنت اشیا و میزان امنیت آنها ۱۳- کشف خطرات و ریسک هها امنیتی ۱۴-تجزیه و تحلیل آسیب پذیری پس از اعمال راهکارها۱-۲-۴جمع بندی مطاله موردیدر مطالعه موردی انجام شده در […]

جستجوی مقالات فارسی – طراحی وضعیتی امن برای بکار گیری اینترنت اشیا در صنعت نفت و …

اطلاعات مخازن شبیه‎سازی فرآیندهای تولیدی گزینه۳گزینه۲ برنامه‎ریزی تولید و توزیع محاسبات فرآیندی برنامه ریزی تعمیرات استانداردهای صنعت پتروشیمی برنامه ریزی و مدیریت طرح‎ها و پروژه های در دست اقدام حسابداری قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی بهینه‎سازی خط تولید گزینه۱شکل۴-۴ شمای کلی روش AHP۱-۳-۴ابزار مورد استفادهابزار های گوناگونی برای پیاده سازی روش AHPارائه شده اند.که یکی […]