شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن روزبهان …

مَکَرّ: اسم عربی، حرب جای، میدان جنگ . جای کارزار. (لغ)مغفرت مکرّ: آنکه جایگاه آمرزیده شدن و بخشش گناهانش در میدان جنگ باشد.مُتَّصِف: صفت عربی، ستوده وصف شده. (لغ)ناجیه: اسم فاعل، مونث ناجی، نجات یابنده، خلاص شونده. (معین)مَخافات: مصدر عربی، ج مخافت خوف و ترسیدن. (لغ)هر کس را: همه کس راباغیان: صفت عربی، ج باغی، نافرمان. (منتهی)رایَت: اسم […]