سنتز پلیمر متا آکریلات دارای نانو حفره اختصاصی برای جداسازی۶_هیدروکسی _۲ ،۴ ،۵_ …

شکل ۲- ۲ تصویر شماتیک از فرآیند پلیمر قالب مولکولی ۲۶شکل ۲- ۳ تصویر شماتیک از فرآیند پلیمر قالب مولکولی کوالانسی و غیر کووالانسی ۲۹شکل ۲- ۴ ساختار شیمیایی تعدادی از مونومرهای عاملی رایج ۳۲شکل ۲- ۵ شمایی از پلیمر حاصل شده از کوپلیمریزاسیون استیرن (بعنوان مونومر تک عاملی) با دی وینیل بنزن (بعنوان اتصال […]