جستجوی مقالات فارسی – تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد کارکنان در مرکز بهداشت استان قم- قسمت …

عملکرد = تابع (توان و انگیزش)P=F(A,M)پرتر و لاولر[۵۲] این فکر را با افزودن ادراک فرد از نقش خود یا شناحت شغل گسترش داده و بر این باور بودند که ممکن است کارکنان تمایل (انگیزش) و مهارت‌های لازم برای انجام کار را دارا باشند ولی این انگیزش و مهارت زمانی مؤثر خواهد بود که از آن‌چه باید […]

پژوهش دانشگاهی – تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد کارکنان در مرکز بهداشت استان قم- …

بنابراین در این پژوهش اثر رفتار شهروند سازمانی با مولفه های عملکرد سازمانی در کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان قم بررسی میشود.۱-۸: تعاریف۱-۸-۱ :تعاریف مفهومیعملکرد سازمانی: عملکرد سازمانی پدیده ای پیچیده است که شاید ساده ترین تعبیر برای آن را بتوان مجموعه فعالیت های معطوف به دستیابی بر اهداف سازمانی دانست. از اینرو عملکرد سازمانی […]