بررسی و ارائه راهکار های اشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری- …

(۲-۴۰)که نشان دهنده لگاریتم طبیعی، تقاضای نیروی کار مطلوب یا برنامه ریزی شده یا بلندمدت[۳۶] می باشد، بردار متغیرهای مستقل شامل دستمزد، تولید، موجودی سرمایه و …. است. و نیز جمله اختلال می باشد. سطح مطلوب اشتغال هر بنگاه، الزاما با سطح واقعی اشتغال بنگاه برابر نیست. اگر سطح اشتغال فعلی یا واقعی یک بنگاه را […]