پس از ورود اعراب تقسیمات ایالتی ایران برهم خورد و ما این تقسیمات را تنها در بین جغرافیا نویسان می بینیم که نمونه آن مقدسی است، او بلاد ایران را به چند خوره (کوره) تقسیم می کند و اشاره می …

تحقیق دانشگاهی –
شکل گیری تومان ها در ایران دوره مغول- قسمت ۲
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , ,

فرضیات فرعیمغولان تومان ها را برای اداره کشور و تامین ارتش بوجود آوردند و در این امر از سنتهای چینی و مغولی بهره گرفته اند.پدید آمدن تومانها تاثیرات مثبتی بر بهبود شیوه اداره مملکت برای دولت ایلخانان داشت.۱-۷- تعاریف مفهومیتومان: …

شکل گیری تومان ها در ایران دوره مغول ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , ,

طاعت آثار: صفت مرکب، آثار طاعت و فرمانبری در وجودشان پیدا بود.کامکار: صفت مرکب، پادشاه صاحب اقبال۰(لغ)التفات آن حضرت ….. مجدد شد: سلطان تصمیم گرفت بار دیگر آنها را ببیند.نخست حضرت سلطان معظّم، خاقان مکّرم، ولی پادشاه عرب و عجم، صفّی خانان نامدار از خاقانان عالم، …

تحقیق دانشگاهی –
شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: