تحقیق دانشگاهی – شکل گیری تومان ها در ایران دوره مغول- قسمت ۲

پس از ورود اعراب تقسیمات ایالتی ایران برهم خورد و ما این تقسیمات را تنها در بین جغرافیا نویسان می بینیم که نمونه آن مقدسی است، او بلاد ایران را به چند خوره (کوره) تقسیم می کند و اشاره می نماید که این تقسیمات را خود او انجام داده است.(مقدسی ، ۱۳۶۱:ج۲،همه جا). هرچند پس […]

شکل گیری تومان ها در ایران دوره مغول

فرضیات فرعیمغولان تومان ها را برای اداره کشور و تامین ارتش بوجود آوردند و در این امر از سنتهای چینی و مغولی بهره گرفته اند.پدید آمدن تومانها تاثیرات مثبتی بر بهبود شیوه اداره مملکت برای دولت ایلخانان داشت.۱-۷- تعاریف مفهومیتومان: تومان در لغت به معنی ده هزار است که برای شمارش لشکر ، شمارش پول […]

تحقیق دانشگاهی – شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله …

طاعت آثار: صفت مرکب، آثار طاعت و فرمانبری در وجودشان پیدا بود.کامکار: صفت مرکب، پادشاه صاحب اقبال۰(لغ)التفات آن حضرت ….. مجدد شد: سلطان تصمیم گرفت بار دیگر آنها را ببیند.نخست حضرت سلطان معظّم، خاقان مکّرم، ولی پادشاه عرب و عجم، صفّی خانان نامدار از خاقانان عالم، مستظهر به الطاف خداوند غفور رحمان، الملک المظفر الملقب من لسان النبوه بالمنصور، محمد تیمور […]