دسترسی به منابع مقالات : بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم در …

فراگرد ارتباطی نظام گراستمفهوم نظام گرایانه ارتباطات دربرگیرنده پیوستگی وتعامل میان اجزاء وعناصر ارتباطی با یکدیگراست .این مفهوم بیانگر این است که چگونه اعضاء با یکدیگر عمل می کنند و بر یکدیگر اثر می گذارند و در نهایت به یک نتیجه خاص دسترسی پیدامی کنند .به نظر صاحب نظران ارتباطات انسانی که بر این مقوله […]