پژوهش – بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم در …

دستگاه قضایی به رغم وجود شرایط بحرانی و آشوب زده ناشی از توطئه‌های داخلی و خارجی توانست با تکیه بر آموزه‌ها و احکام شرع مقدس و لحاظ کردن مقتضیات زمانی و مکانی یک نظام قضایی مترقی و پویا را پی‌ریزی کند که این ساختار با خون شهدای گرانقدری نظیر آیت الله بهشتی نضج گرفته و […]

مقاله دانشگاهی – بررسی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌های عطاربر اساس کتاب نیشابوری- قسمت ۱۸

مرد مجنون گفتش ای شوریده‌ حالبود وقت غز زهر سو مــــــــرده‌ای من خدا را آزمودم قحــــط سال و او نداد از بی نیــــازی گرده ای(همان:۳۰۹) این دیوانه‌ که قطحی و گرسنگی در خراسان بر اثر حمله‌ی وحشیانه غز را می‌بیند، هرگز به ذهنش خطور نمی‌کند که این قحطی شاید به سبب عوامل انسانی‌ و غریزه‌ی […]