جستجوی مقالات فارسی – شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن …

شروع در حلّ ترکیب آدم فرمودند و اول حروف ترکیب ابجد الف است همچنین اصل حقیقت ترکیب انسان مقاوم وحدت است که الف بدان اشعار می‌نماید و همچنین اول حروف ترکیب اسم آدم الف است و بیان مرتبه احدیت و واحدیت را بدین نوع فرموده‌اند که همچو الف ای عاقل در هر کار راست شو […]