علمی

مدل شناختی سالکوفسکیس

ازجمله این باورهای بیش بهاداده شده، احساس مسئولیت واسه آسیب به خودیادیگران می باشدوتوسط سالکوفسکیس، راچمن، لادوسروفریستون، ۱۹۹۶، این جوری تعریف شده،  باوراینکه یه فردقدرت این...

Continue reading...

تخیل بسترخلاقیت

  خلاقیت در موج سوم      الوین تافلر ( ۱۹۸۰) یکی از مشهورترین نویسندگان و نظریه پردازان امریکایی ، در تبیین جهت و جریان تمدن بشری...

Continue reading...

فروش مدل عملکرد اجرایی خودتنظیمی ‌(S-REF)

  باورهای خود               پردازش کنترل شده اتمام                                                                                                                          پردازش خودکار         واحدهای پایینی...

Continue reading...

خلاقیت

    واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات جور واجور و دانلود متن کامل اونا با فرمت...

Continue reading...