صُُفِه: اسم عربی، ایوان. (لغ)سلطان حسین میرزا: اسم خاص، حسین ابن منصور ابن بایقرا، مکنی به ابوالغازی، از سلاطین تیموری. وی از حامیان علم و فضل و از طرفداران جدی ادبیات و صنایع و دربارش در هرات مجمع اهل دانش و کمال …

سایت مقالات فارسی –
شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن …
ادامه مطلب »

بی تَعَلُل: بی درنگ،مُفصِح: صفت عربی، پیدا و آشکار. (آنندراج)پس قول کن … : آیه کن فیکون نشان از این است که اگر خدا چیزی بخواهد سریعاً انجام می گیرد، و نشان از ایجاد اشیا به صورت یکبارگی نیست.مُناقِضِِه: اسم مصدر عربی، ابطال یکی از …

شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله … ادامه مطلب »

نَقل: ر.ک.ص۲۲/س۱۷٫بی دَهشَت: صفت مرکب(از بی+دهشت)، بی بیم و بی هول (لغ)خاطرنشانی: صفت مرکب، خاطر نشان کردن؛ مرکوز ذهن کردن (لغ)مولانا شرف الدین عبدالرحیم صدر: یافت نشد.تمام: صفت،کامل، درست، بی عیب (لغ)جُلوس: مصدر عربی، نشستن. (لغ)فَطانت: اسم مصدر عربی ، زیرکی …

شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن روزبهان خنجی- … ادامه مطلب »

اجماع: ر.ک.ص۲۱/س۳٫مَدخَل: اسم عربی، درون شو، موضع دخول. (لغ)خراسان: ر.ک.ص ۵/س۲۱٫اِلتجا: مصدرعربی، پناه آوردن (لغ)مُباحثه: ر.ک.ص۲۲/س۱٫خِلاف: ر.ک ص۷/س۱۷٫مُراجَعَت: اسم مصدر عربی، مراجعه،بازگشتن . (لغ)تَشَفّی: ر.ک.ص۲۳/س۱٫حدیث صحیح: ر.ک.ص۸/س۲۰٫التفات: ر.ک.ص۷/ص۳٫نقل: ر.ک.ص۲۳/س۱٫سنت: ر.ک.ص۲۳/س۴٫لایخافون فی الله لومه لایم: اصل آیه (لایخافون لومه لائم) ، قسمتی از سوره مائده آیه ۵۴، و …

علمی :
شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله …
ادامه مطلب »

فَرایض: اسم عربی، (اصطلاح فقه) علمی که بدان تقسیم ترکه میان وارثان کنند. (لغ)نَقل: ر.ک.ص۲۲/س۱۷٫واحد الوالدین: دارای یک پدر و یک مادر.وَلا: اسم عربی، میراث بنده آزاد. (لغ)مضمون آنکه اگر زید آزاد کند کند…: احتمالاً در این عبارت افتادگی اتفاق افتاده باشد. زیرا …

شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله … ادامه مطلب »

نصّ: ر. ک ص ۱۳ / س ۹کتاب: اسم عربی، قرآن. (لغ)سُنَّت: اسم عربی، عبارت است از آنچه از رسول الله (ص) صادر شده باشد از افعال و اقوال بی واسطه ی وحی. (لغ)توریث: ر. ک ص ۲۲ / س …

شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن … ادامه مطلب »

کاین: صفت عربی، موجود شونده. (لغ)شَقّ: اسم عربی، نیمه ی هر چیزی. (منتهی)مُتَحَیِّز : صفت عربی، کسی که در مکانی محصور باشد. (اقرب)کو نیّت در سما و کونیّت در ارض مقتضی … : بودن هم زمان در آسمان و زمین، اقتضای این …

پژوهش –
شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن …
ادامه مطلب »

ذی شوکت: صفت عربی، صاحب بأس و قوّت (لغ)باغی: صفت عربی، (از مصدر بغی)، نافرمان. (منتهی)بر تقدیر: بر قیاس و بر پندار. (لغ)طامِع: صفت عربی، آزمند، حریص و طمع کار. (لغ)حوزه: اسم عربی، ناحیه. (لغ)قُطّاعُ الطَّریق: اسم مرکب عربی، راه زنان که مال …

شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن … ادامه مطلب »

الحربُ خدعه: جنگ انصرام می یابد به فریب. (مسلم،ج۵،ص۱۴۳)بَلک: حرف ربط، مخفف بلکه. (لغ)حُرمَت: مصدر عربی، حرام گردیدن،حرام شدن. (لغ)جَواز: اسم عربی، روا بودن، مجاز بودن. (لغ)مُعارِضه: اسم مصدر عربی، مقابله دو حریف با هم. (لغ)کید: اسم عربی، مکر و فریب. …

پژوهش –
شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن روزبهان خنجی- …
ادامه مطلب »

اِعادِه: مصدر عرب، مکرر کردن، باز گفتن. (لغ)خاطر نشانی: مصدر مرکب، خاطر نشان کردن، تذکر دادن. (لغ)نَفس: اسم عربی، عین هر چیزی، خود هر چیزی. (لغ)حِصار: مصدر عربی، محاصره کردن کسی را در جنگ. (لغ)مستفاد: ر. ک ص ۱۲ / س …

شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن روزبهان خنجی- … ادامه مطلب »