متن کامل – شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله …

جُنود: اسم عربی، ج جند، لشکرها (لغ)مَلِک: اسم عربی، پادشاه . (آنندراج )جنود ملکی:لشکریان سلطنتی .مَنقَبَت: اسم عربی، آنچه موجب ستایش ومباهات باشد. (لغ)خلافت منقبت: آنکه منقبت خلافت دارد .مآثر: اسم عربی، ج مأثره و مأثوره، آثار و نشانهای نیک و کارهای پسندید (آنندراج)محیی….: زنده کننده کارهای نیک خلفای راشدین (ابوبکر، عمر، عثمان، حضرت علی (ع)).مجدد…: تجدید کننده سده ۹۰ به زنده […]

شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن …

که درو ملک و علم و عرفانستشرح عدل و جهان پناهی اونشر انوار مدحت و صفتششاید ار گنج حکمتش خوانیمیهمان نامه بخارا گفتخان بن خان محمد شیبانجمله آفاق در ضیافت او آمین و الحمدلله رب العالمین (مهمان نامه: ۱)توضیحات:این: اشاره به کتاب مهمان نامهی بخارا.جهان پناهی: کسیکه تمام مردم جهان به او پناه می برند .کَشف: مصدر عربی، […]

شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن …

۲-در مورد جمع کلمات مربوط به هاء مختفی و غیر ملفوظ ، حرف« ه » از آخر آنها حذف شده بود و سپس علامت جمع به آنها افزوده ده بود:خانها = خانه ها. لالها = لاله ها. گلها = گله ها. چشمها = چشمه ها. ارابه = ارابه ها. گردونها = گردونه ها.۳-استعمال تاء گرد […]

سایت مقالات فارسی – شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن …

۶-آرایه اِعدادبسامد این آرایه در این کتاب بسیار زیاد است.تمامی با ساز و عده ویراق و زواده و آزوق.(مهمان نامه: ۱۲۶)بسیاری از مردم و اولاغان و پرتال و احمال و اثقال در آن لجّه ی بلا مستغرق شدند (همان:۱۲۰)آن حال از صفحه خاطر ارقام غموم و آلام وهموم و اسقام را محو گردانید. (همان: ۱۱۷)الوس […]

سایت مقالات فارسی – شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن …

همین خصیصه ی تعصب او را به فردی کینه جو و ناآرام تبدیل کرده که دائماً به مبارزه و جنگ با صفویان فکر می کرده و روحیه ای نا آرام داشته باشد. این تعصب شدید او را آقای اقتداری به نحوی تلطیف شده چنین گزارش کرده اند:(( اما بعضی مراجع او را به شدت در […]

مقاله – شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن روزبهان …

۱۳- حل تجرید.۱۴- تعلیقات بر محالات، این دو اثر(تعلیقات بر محالات و حل تجرید) در شیراز به رشته تحریر در آمده است.۱۶- مقاصد در علم کلام .۱۷- تلخیص و تحقیق کتاب کشف الغمه فی معرفه الائمه تالیف شیخ علی بن عیسی الاربلی.۱۸- شرح وصایای خواجه عبدالخالق غجدوانی مشتمل بر یک مقدمه و سه باب در […]

شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن روزبهان …

۳-۱۱- ذکر نزول به قصبه ی غجدوان و واقعات آن منزل ۱۷۹۳-۱۲-ذکر فواید منزل غجدوان ۱۸۵۳-۱۳-داستان توجه به بلاد ترکستان از راه بادیه ی بخارا ۲۰۸۳-۱۴-مباحثه ی حدیث جبرئیل ۲۳۰۳-۱۵-ذکر وصول به قلعه ی ارقوق که اول فلاع ترکستان است ۲۴۴۳-۱۶-مباحثه ی حدیث حارث ۲۷۵۳-۱۷-ذکر توجه از قلعه ی ارقوق به صوب دیار قزاق ۳۰۸۳-۱۸-ذکر […]

جستجوی مقالات فارسی – شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری- قسمت ۵۷

نتایج نشان داد که روش کیفی در بین مصاحبه شوندگان بیش‌ترین تعداد افراد نمونه مربوط به مردان می‌باشد که حدود ۶۳% از کل افراد مورد مطالعه را نشان می‌دهند. بیش‌ترین تعداد افراد نمونه مربوط به گروه سنی ۲۵-۳۵ سال می‌باشد که ۴۳% را به خود اختصاص داده‌اند.در روش کمی در جامعهی پاسخ دهندگان زنان با […]

شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری- قسمت ۳۰

حمل و نقل اهمیت ۱۱ ۹۱۵/۰ ۹۶/۰ رضایت ۱۱ ۸۳۶/۰ کل پرسشنامه ۴۲ سوال ۳-۹٫ روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌هادر این پژوهش از نرم افزار اس.پی.اس.اس و در دونوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل دادهها استفاده شده است. در سطح توصیفی استفاده از مشخصههای آماری مانند فراوانی و درصد به رسم نمودار و تحلیل […]

مقاله علمی با منبع : شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری- قسمت ۲۶

۳۴۳ ۳-۷٫ روش و ابزار گردآوری داده‌ها و اطلاعاتدر این پژوهش برای گردآوری داده‌ها از سه شیوه استفاده شده است که به اختصار شرح داده می‌شوند:مصاحبه: در بخش جاذبههای گردشگری مصاحبهی عمیقی با خبرگان صنعت تا رسیدن به حد اشباع صورت گرفت. در این بخش با ۱۲ نفر مصاحبه انجام گرفت که نفر هشتم نقطهی […]