مدیر سایت

دلایل واکنشهای نابه هنجار سرمایه گذاران:پایان نامه درباره اقلام تعهدی

 دلایل واکنشهای نابه هنجار سرمایه گذاران مبتنی براقلام تعهدی به طورکلی، قدرت محدود در محاسبات، پیچیده بودن مسایل تصمیم گیری و وجود برخی خطاهای سیستماتیک در...

Continue reading...