نقش حسابرس مستقل:پایان نامه درمورد سطح اتکا حسابرسان

   نقش حسابرس مستقل نقش عام اجتماعی و اقتصادی حسابرسی رسیدگی وحسابرسی خدماتمفیدیرادراجتماعبرایافرادوسازمان‌های نیازمندبهاطمینانخاطروآرامشفراهممی‌کند؛زیراشک‌ها، تردیدهاوعدماطمینان‌هادربارهوضعیتپدیده‌هادردنیای واقعیکهموردعلاقهآن‌هامی‌باشند،فراواناست. نهتنها چنینآرامشخاطرواطمینانیبهوسیلهعملکردرسیدگیو تأییدفراهممیشود،بلکهمی‌تواندباپیشگیریاشتباه،تقلب ویاشناساییعواملیکهمی‌تواندبهفردیاسازمانعلاقه‌مند بهپدیدهمورد نظرآسیببرساند،نوعیمصونیتایجادکند. پاسخگوکردنافرادیاسازمان‌هایجامعهدرمورداعمالشان بهوسیلهفرایندرسیدگییاحسابرسیتوسطشخصثالث، نوعیسازوکارکنترلاجتماعیاستاینفرایند،ثباتو آرامشروابطانسانیرابههمراهدارد. رسیدگی،تأییدوگزارش باعثآرامشخاطرمیشودمبنیبراینکهتصمیم‌هاواعمال بر اساسشرایطوویژگی‌هایناشناخته،گرفتهنشده‌اندودر نتیجهمسئولیت‌پذیریوپاسخگوییدرجامعهافزایشمی‌یابد (رجبی، صابری،۱۳۹۱). ۲-۲-۴-۲ نقشخاصاجتماعیحسابرسی ایننقشاجتماعیحسابرساندرموقعیت‌هاییکهمستلزم گزارشاطلاعاتمالیبهوسیلهسازمان‌هابرایاعضای برون‌سازمانیآن‌هااست،کاربرد ویژه‌ایدارد.ضرورت اطمینانخاطروآرامشازطریقرسیدگیوتأییدبهویژهدر موقعیت‌هاییمشهوداستکهساختارسازمانی،مستلزمیک جداییمشخصبینتامینکنندگانمالیومدیریتمنابع سازمانیباشد. اعتباردهندگانبرون‌سازمانیکهحداقلبخشی ازتامینمنابعرابهعهدهگرفته‌اندیابهروش‌هایمختلفبر استفادهازمنابعتامینشدهتأثیرگذاشته‌اند،لازماستبدانند درموردمنابعسپرده‌شدهمدیریتحساب دهیوپاسخگویی خودراچگونهایفامی‌کند. عواملمدیریتیسازمان،مسئولاعمالخودهستندوسعی می‌کنندباگزارشرسمیاطلاعاتحسابداریبهاشخاص برون‌سازمانی تاحدودیبهاینوظیفهعملکنند.حسابرسی چنینگزارش‌هایی،اعتباراطلاعاتگزارش‌شدهراافزایش دادهوراهیبرایتقویتفرایندپاسخگوییاست. […]

مفهوم کیفیت گزارشگری مالی.پایان نامه در مورد اجتناب مالیاتی

مفهوم کیفیت گزارشگری مالی هدف صورتهای مالی، ارائه اطلاعاتی تلخیص شده و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحدتجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود. صورتهای مالی همچنین نتایج ایفای وظیفه مباشرت مدیریت یا پاسخگویی آنها را در […]

مفهوم رقابت در بازار:پایان نامه درباره رقابت در بازار

  رقابت در بازار بازار عبارت است از: «محلی برای مبادلات بالقوه»؛ برای مثال تصور کنید نقاشی هنرمند مدت یک ماه برای خلق یک تابلو وقت می‌گذارد. گاهی مفهوم بازار، مبادله منابع یا دادو ستدهایی است که الزاما با پول سروکار ندارد؛ برای مثال در بازار انتخابات، داوطلب نمایندگی مجلس قولها و وعده هایی برای […]

بانکداری الکترونیکی در ایران/پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی

– بانکداری الکترونیکی در ایران توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح جهان، همچنین ورود رایانه های شخصی و احساس نیاز به مکانیزه کردن عملیات بانکی در سال های پایانی دهه ۱۹۶۰ باعث شد بانک ها فعالیت گسترده ای را برای استفاده از سیستم های رایانه ای آغاز نمایند. اولین کارت بانکی در […]

پیامدهای تجدید ارائه صورت­های مالی،پایان نامه درباره صورتهای مالی

پیامدهای تجدید ارائه صورت­های مالی   تعدیلات سنواتی و تجدید ارائه صورت­های مالی دوره­های قبل، پیامدهای منفی متعددی را به همراه دارد. رقم سود خالص، مبنای محاسبه مواردی نظیر پاداش هیأت مدیره، مالیات و سود تقسیمی به سهام‌داران است. علاوه بر این، سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم ازجمله شاخص­هایی است […]

عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی.پایان نامه تأثیر سطح عدم اطمینان بر رابطه بین ویژگیهای کیفی سود و عدم تقارن اطلاعاتی

عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی [۱] اگر در یک معامله بالقوه یک طرف اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. این مشکل شامل اطلاعات حسابداری هم می‌باشد. مدیران شرکت‌های سهامی درباره ارزش شرکت نسبت به سهامداران بیرون از شرکت اطلاعات بیشتری دارند. آن شرکت‌هایی که قیمت سهام […]

تضادهای کارگزاری-پایان نامه تاثیر ساختار هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی بر سیاست های نقدینگی

– تضادهای کارگزاری تقاضا برای حسابرسی­های با کیفیت در پی نیاز به مدیریت و مهار تضاد کارگزاری برانگیخته شده است. در تنظیم روابط کارگزاری، عدم تقارن اطلاعاتی بین کارگمار(مالک) و کارگزار(مدیر) مسأله خطر اخلاقی را به وجود می­آورد. این مشکل با حرکت کارگزار در جهت منافع خود و به ضرر کارگمار به وجود می­آید. نظریه […]

ارتباط اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی.پایان نامه تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها

۸ارتباط اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی نتیجه انکارناپذیر کیفیت پایین سود،  افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. علت کیفیت پایین سود در ماهیت اقلام تعهدی نهفته است، چرا که در شناسایی این اقلام ناگزیر از برآورد و تخصیص‌های ذهنی هستیم. لذا کیفیت سود (اقلام تعهدی ) می‌تواند بر عدم اطمینان نسبت به وقوع، زمان‌بندی […]

سرمایه انسانی /پایان نامه تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت‌ها

سرمایه انسانی سرمایه انسانی بیانگر موجودی دانش افراد یک سازمان است. ویژگی منحصر به فرد سرمایه انسانی برخورداری آن از تفکر است. سرمایه انسانی در حکم دانش، مهارت و تجربه‌‌ایست که کارکنان سازمان به دست می‌آورند. برخی از این دانشها جنبه­ی فردی و برخی دیگر جنبه­ی عمومی دارد. سرمایه انسانی شامل مجموعه‌ای از دانش، لیاقت […]

مفهوم ساختار سرمایه-پایان نامه در مورد انعطاف پذیری هزینه ها

  ساختار سرمایه ﺑﻪﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ (ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﻮم ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ آﮐﺴﻔُﻮرد، ۲۰۰۵؛ ﻗﺎﻟﯿــﺒﺎف اﺻـﻞ، ۱۳۸۴). درﺑﺮرﺳـﯽ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدۀ آﻧﻬﺎ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارﯾﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻮد(ﻣﺎﯾﺮز، ۲۰۰۱؛ﺑﺮوﻧِﻦ و ﻫﻤﮑﺎران، ۲۰۰۶). ﻧﯿﺰ، ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف […]