تعاریف خاص و جامع سرمایه فکری: پایان نامه درباره مولفه های سرمایه فکری

تعاریف سرمایه فکری اولین کاربردها از مفهوم سرمایه فکری به دهه ۶۰ بازمی گردد.اما همزمان با گسترش عصر اطلاعات است که سازه سرمایه فکری به طور وسیع در ادبیات مختلف بکار گرفته شده است(منتظرقائم،۱۳۸۷). یکی از اولین تعاریف سرمایه فکری بوسیله استوارت تهیه شد.که بعنوان یک ارزش نامشهود تولید شده برای بشر (مانند دانش،تجربه،مهارت و […]

مدیریت سرمایه در گردش: پایان نامه در مورد سیاست های مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه در گردش سرمایه در گردش یکی از مباحث مهم در مدیریت زنجیره تامین از نگاه مالی می باشد بالاخص برای سازمان­ها با اندازه های کوچک تر که دارایی­ها و بدهی­های جاری حجم عظیمی از سرمایه آنها را تشکیل می­دهد وبر روی آن عوامل زیادی همچون مدیریت وجوه نقد، ابزارهای کنترل ریسک، نسبت بدهی، […]

جنسیت مدیران-پایان نامه رابطه بین مدیریت سود و جنسیت مدیران

جنسیت مدیران روان شناسان و کارشناسان مدیریت از مدت ها قبل همیشه اذعان داشته اند که تفاوت های مدیریتی قابل توجهی در بین دو جنسیت زن و مرد وجود دارد . به عنوان نمونه تفاوت در سبک رهبری و مدیریت ، مهارت های ارتباطی ، محافظه کاری ها ، ریسک پذیری و تصمیم گیری . […]

تأمین مالی ناشی از بدهی‌های عملیاتی-پایان نامه رابطه بین معیارهای رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه

تأمین مالی ناشی از بدهی‌های عملیاتی تأمین مالی از طریق بدهی‌هایی که از عملیات و کسب و کار شرکت ایجاد می‌شوند را تأمین مالی ناشی از عملیات گویند. در واقع بدهی‌های عملیاتی در نتیجه معاملات با تأمین کنندگان، مشتریان و کارکنان در انجام عملیات بوده و بدون بهره نیز می‌باشند (نیسیم و پنمن[۱]، ۲۰۰۳، ۳۲). […]

نقش بورس در جذب نقدینگی-پایان نامه بررسی سودآوری استراتژی معکوس

نقش بورس در جذب نقدینگی از الزامات اساسی کشورها برای پیمودن مسیر توسعه و نیل به آن دارا بودن بازارمتشکل و منظم سرمایه است. تأثیر وجود چنین بازاری بر عملکرد اقتصاد قابل توجه است به طوری که فقدان آن دارای تأثیر منفی بر عملکرد اقتصاد است. درچند دهه ی اخیر نیز ضمن تاکید بر تاثیر […]

مفهوم اجتناب مالیاتی.پایان نامه در مورد اجتناب مالیاتی

مفهوم اجتناب مالیاتی مالیات متعلقه به سود شرکت ها، یک هزینه قابل توجهی را به شرکت و سهامداران تحمیل می کند. تحت قوانین موجود مالیاتی، شرکت های تجاری بخش قابل توجهی از سود حاصله خود را باید به دولت پرداخت کنند که این موضوع باعث کاهش درآمد مالکان می شود و این امر رغبت سرمایه […]

روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﭼﻨﺪﻣﻌﯿﺎره ؛پایان نامه راجع به رتبه بندی

  روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﭼﻨﺪﻣﻌﯿﺎره (MCDM[1]) در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﭘﯿﭽﯿﺪه اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺳﺖ، ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻘﺶﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه‌ای در ﺷﮑﺴﺖ ﯾﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺮ ﭘﺮوژه ای دارد، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮانﭼﺎﻟﺸﯽ در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ از. اﯾﻦ رو ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﻮن و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺎﻻﺧﺺ روش ﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎرهدر ﻣﺴﺎﺋﻞ […]

تئوری ساختار سرمایه.پایان نامه رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی

تئوری ساختار سرمایه   ((تئوری ساختار سرمایه ))، رابطه نزدیکی با هزینه سرمایه دارد. ساختار سرمایه شامل ترکیب منابع  وجوه بلند مدت مورد استفاده شرکت است و هدف اصلی از تصمیمات مربوط به آن حداکثر کردن ارزش بازار شرکت از طریق  ((ساختار سرمایه بهینه)) می باشد. به ساختار سرمایه ای که بتواند ارزش شرکت را […]

تعریف کارایی:پایان نامه در مورد عملکرد مدیریتی

تعریف کارایی تعاریف متعددی از کارایی صورت گرفته است که به اختصار به چند نمونه از آن ها اشاره می شود: امرسون[۱](۱۹۸۵) کارایی را انجام امری به بهترین طریق به وسیله فرد حائز شرایط در بهترین محل و در مناسبترین وقت تعریف کرده است(مهدی پور، ۱۳۸۵). اسلینشتر[۲] (۱۹۸۸) کارایی را به شرح زیر تعریف نموده […]

فرضیه های حاکم بر مدیریت سود.پایان نامه تاثیر ویژگی های خاص شرکت بر مدیریت سود

فرضیه های حاکم بر مدیریت سود ادبیات اولیه در حوزه مدیریت سود به آزمون تأثیر گزینش های حسابداری بر بازار سرمایه پرداخته است و کانون تمرکز اصلی آن، تمایز میان دو فرضیه رقیب بشرح زیر می باشد: فرضیه مکانیکی این فرضیه در ادبیات حسابداری دهه ۱۹۶۰رایج بوده و بیانگر آن است که استفاده کنندگان صورت […]