چه کسانی اجرای مهندسی مجدّد را بر عهده می گیرند

چه کسانی اجرای مهندسی مجدّد را بر عهده می گیرند؟

در شركت‌هايي كه به مهندسي مجدّد پرداخته‌اند شاهد پيدايش نقش‌هاي زير به صورت مستقل و يا تركيبي هستيم :(فیضی،1389:ص67)

  • راهبر :

اين فرد مجوز لازم را داده و انجام مهندسي مجدّد را ممكن مي‌سازد . وي از مقامات ارشد شركت است كه اختيار زير و رو كردن سازمان را دارد و تا حدي بر كاركنان نفوذ دارد كه مي‌تواند آن ها را به پذيرش آثار ويرانگر تشكيلات كنوني و در نتيجه اشتياق به مهندسي مجدّد فرايندها فرا خواند . نقش آغازين راهبر الهام‌بخشي و انگيزش است ؛ رهبر همچنين بايستي محيط انجام مهندسي مجدّد را آماده نمايد . رهبر مناسب تنها به اعتبار سمت اداري انتخاب نمي‌شود بلكه از نظر شخصيتي نيز بايد آينده‌نگر ، پرتحرك و هوشمند باشد ؛ فردي محافظه كار نمي‌تواند به چنين دگرگوني هايي دل داده و از آن ها پشتيباني كند.(همان منبع:ص67)

2- ناظر :

به نوعي مسئول انجام مهندسي مجدّد در فرايند محسوب شده و بايستي از مديران ارشد و داراي احترام و نفوذ در شركت باشد . در حاليكه كار رهبر به راه‌انداختن كلي مهندسي مجدّد است وظيفه ناظر نيز اجراي جزئي و دقيق برنامه در يك بخش معين است . اگر چه ناظر مجري مستقيم فعاليت ها نبوده بلكه ناظر اجراي آن هاست اما با كامل شدن طرح مهندسي مجدّد ، وظيفه ناظر پايان نمي‌يابد . در سازمان هاي فرايندگرا ، به جاي وظيفه‌ها و عوامل جغرافيايي ، فرايند، پايه سازماندهي و تشكيلات است ؛ بنابراين همواره يك ناظر لازم است تا فرايند را زير نظر داشته و اجراي درست آن را سرپرستي كند . (شیخی،1389:ص28)

3- تيم مهندسي مجدّد :

كار واقعي مهندسي مجدّد و بار سنگين آن بر دوش اعضاي اين تيم است . هر تيم تنها مسووليت يك فرايند را در يك زمان بر عهده مي‌گيرد . در تشكيل اين تيم دو گروه افراد دروني و بيروني حضور دارند . افراد دروني كساني هستند كه وظايف موجود درون فرايند را عهده‌دار بوده و با آن ها آشنايي دارند ؛ آن ها از يك سو به تيم كمك مي‌نمايند تا مسير جريان را پيگيري نموده و مشكلات و راه‌بندهاي آنرا تشخيص دهند و از سوي ديگر ممكن است در بازانديشي و يافتن راه‌هاي تازه كمك كنند . افراد دروني به تنهايي نمي‌توانند به مهندسي مجدّد يك فرايند بپردازند بلكه ديدگاه آن ها محدود به فرايندي است كه تا اندازه‌اي با آن آشنايند و نمي‌توانند ارتباط اين فرايند با كل سازمان را ارزيابي كنند ؛ اما افراد بيروني يا خارجي در عملكرد و كار جاري تيم مشاركت ندارند و بنابراين مي‌توانند ديدگاه گسترده‌تر و هدف‌هاي عاليتري براي آن داشته باشند . در شركت‌هايي كه براي نخستين بار به مهندسي مجدّد دست مي‌زنند ، بهتر است كه اين افراد از خارج سازمان باشند . (همان منبع:ص28)