پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران استان …

جدول۴-۱۵) توصیف متغیر استفاده از ICT

تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار وایانس
استفاده از ICT ۳۰۹ ۱ ۵ ۸۸۷۵/۲ ۲۳۰۵۷/۱ ۵۱۴/۱


نمودار۴-۱۵) هیستوگرام متغیر استفاده از ICT
با توجه به جدول و نمودار ۴-۱۵ مشاهده می شود که متغیر استفاده از ICT دارای کمترین مقدار ۱ ، بیشترین ۵ ، میانگین ۸۸۷۵/۲ ، انحراف معیار ۲۳۰۵۷/۱ و واریانس ۵۱۴/۱ است.
۴-۴- مدل های تحقیق :
۴-۴-۱- مدل پایه تحقیق درحالت استاندارد :
با استفاده از این حالت می توان به میزان شدت ارتباط بین دو متغیر مکنون در مدل پی برد و از روی آن در مورد تاثیر متغیر ها بر همدیگراظهار نظر نمود.
19.jpg
نمودار ۴-۱۶) مدل پایه تحقیق درحالت استاندارد
۴-۴-۲- مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی داری :
با استفاده از این حالت می توان به معنی دار بودن ارتباط بین دو متغیر مکنون در مدل پی برد واز روی آن در مورد رد یا پذیرش فرضیه های تحقیق اظهار نظرنمود. در رابطه با معنی داری اعداد ، باید گفت از آنجایی که در این تحقیق در سطح اطمینان ۹۵/۰ یا خطای ۰۵/۰ به دنبال آزمون فرضیات هستیم. برای آزمون t اعدادی معنی دار خواهند بود که خارج ازبازه ( ۹۶/۱ و ۹۶/۱- ) باشند. به این معنی که اگر در آزمون t عددی بین ۹۶/۱ و ۹۶/۱- باشد بی معنا خواهد بود.
Untitled-1.jpg نمودار ۴-۱۷) مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی داری
۴-۴-۳- بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل :
به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. مدل یابی معادلات ساختاری یک تکنیک چند متغیری و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی کلی است که به محقق امکان می دهد مجموع هایی ازمعادلات رگرسیون را به گونه همزمان مورد آزمون قرار دهد. مدل یابی معادلات ساختاری یک رویکردآماری جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و مکنون است، که به عنوان تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل یابی علّی و همچنین لیزرل نامیده شده است، اما اصطلاح غالب مدل یابی معادله ساختاری[۱۰۱] یا به طورخلاصه SEM می باشد.این واژه به یک سری مدل های عمومی اشاره می کند که شامل تحلیل عاملی تاییدی ،مدل های ساختاری همزمان کلاسیک،تحلیل مسیر، رگرسیون چندگانه و سایر روش های آماری است. پس از معین شدن مدل، طرق متعددی برای برآورد نیکویی برازش کلی مدل با داده های مشاهده شده وجود دارد. به طور کلی چندین شاخص برای سنجش برازش مدل مورد استفاده قرار می گیرد ولی معمولاً برای تأیید مدل، استفاده از ۳ تا ۵ شاخص کافی است.در ادامه به توضیح چند شاخص مهم پرداخته می شود.
الف) معیار RMSEA[102]
ریشه میانگین مجذورات تقریب می باشد. این معیار به عنوان اندازه تفاوت برای هر درجه آزادی تعریف شده است. مقدار RMSEA که به واقع همان آزمون انحراف هر درجه آزادی است، برای مدل هایی که برازندگی خوبی داشته باشد، کمتر از ۰٫۰۵ است. مقادیر بالاتر از آن تا ۰۸/۰ نشان دهنده خطای معقولی برای تقریب درجامعه است. مدل هایی که RMAEA آنها ۱/۰ یا بیشتر باشد برازش ضعیفی دارد.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.