پایان نامه ساختار سازمانی بر رضایت شغلی)آثار وجود رضايت شغلى

آثار وجود رضايت شغلى

آگاهى از نتايج مهم رضايت از شغل به اندازه شناخت آنچه موجب رضايت مى‌شود، اهميت دارد. اين نتايج عبارت است از:

الف رضايت و ترك خدمت

رضايت از شغل و ترك خدمت با يكديگر رابطه دارند. وروم[1]پى برد كه دامنه همبستگى بين اين دو متغير در بررسى‌هاى گوناگون، از 25% تا 42% است. سپس پورتر و استيرز در پانزده بررسى، پى بردند كه همبستگى ميان رضايت و ترك خدمت 25% است (آبراهام، ترجمه شکرکن 1370). بازنگران قرن اخير، كه به بررسى رابطه بين رضايت شغلى و رها كردن شغل پرداخته اند، گزارش مى‌دهند كه بين اين دو يك رابطه منفى برقرار است؛ يعنى اگركاركنان از شغل خود راضى باشند، كار خود را رها نخواهند كرد و اگر از شغل خود راضى نباشند، به رها كردن شغل خود مبادرت می‌ورزند. لاك در سال 1976 نيز گزارش تقريباً مشابهى ارائه داد (محمدزاده و همکاران 1375).

ب رضايت از شغل و غيبت از كار

شواهد نشان مى‌دهد كه رابطه‌اى معتدل و معكوس بين رضايت از شغل و غيبت كاركنان از محل كار خود وجود دارد. وروم در چندين بررسى نشان داد كه دامنه همبستگى از 14% تا 38% است. اين بررسى مورد تأييد پورتر و استيرز و ديگران نيز قرار گرفت (استیرس و همکاران 1991).

ج رضايت و عملكرد

يكى از بحث انگيزترين مباحث در زمينه رضايت شغلى، ارتباط آن با عملكرد است. سه نظريه در اين باره ارائه شده است:

  1. رضايت موجب عملكرد مى‌شود؛
  2. عملكرد موجب رضايت مى‌شود؛
  3. پاداش، بين عملكرد و رضايت به عنوان واسطه عمل مى‌كند؛

دو نظريه نخست از حمايت ضعيفى برخوردار است، اما نظريه سوم، كه بر اساس آن، پاداش به عنوان واسطه عملكرد و رضايت عمل كند، از حمايت بيش‌ترى برخوردار مى‌باشد. عملكرد قبلى موجب دريافت پاداش درونى (احساس كام‌يابى شخصى) و پاداش برونى (حقوق و ترفيع) مى‌شود. اين پاداش به نوبه خود، هم عملكرد آينده فرد را بالا مى‌برد و هم در بالا بردن ميزان رضايت شغلى او مؤثر استوروم در تحقيقات خود، به دست آورد كه بين رضايت شغلى و ميزان كارايى و عملكرد، رابطه مثبتى وجود دارد (محمدزاده و همکاران 1375).

استيرز وپورتر در كتاب خود مى‌گويند: هر قدر انگيزه كارى كارمند و كارگر بالاتر باشد و هر قدر نگرش او به شغلش مثبت‌تر باشد (از كارش راضى‌تر باشد)، عملكرد او نيز در سطحى بالاتر خواهد بود. به عكس، هر قدر انگيزه و نگرش مثبت نسبت به كار، پايين‌تر باشد (رضايت از كار كم‌تر باشد)، عملكرد فرد نيز در سطح پايين‌ترى قرار خواهد گرفت (شفیع آبادی 1375).

د تأثير رضايت شغلى بر سازمان

ارزيابى‌ها نشان مى‌دهد كه هرگاه كاركنان يك سازمان از شغل خود رضايت داشته باشند، سازمان آن‌ها نيز داراى اثرات مثبتى خواهد بود و به صورت يك سازمان اثر بخش و مفيد درخواهد آمد (استیرز و همکاران 1991).

علاوه بر موارد مذكور، رضايت شغلى نتايج ديگرى نيز دارد: كاركنان كاملاً راضى گرايش كم‌ترى در مورد تسليم شكايت دارند، از سلامت جسمانى و روانى بيش‌ترى برخوردارند، طول عمرشان بيش‌تر است، وظايف جديد مرتبط با شغل را سريع‌تر ياد مى‌گيرند و با سوانح شغلى كم‌تر روبه رو مى‌شوند (محمدزاده و همکاران 1375).

[1]-Vroom