ویژگی های تبلیغات موبایلی-پایان نامه تبلیغات موبایلی و قصد خرید مصرف کنندگان

مقالات و پایان نامه ها

ویژگی های تبلیغات موبایلی

  • سودمندی ادراک شده

دیویس درسال 1989 سودمندی ادراک شده رابه عنوان میزانی که فرد اعتقاد دارد استفاده از یک نظام خاص، عملکرد شغلی اش را ارتقا خواهد داد،تعریف نموده است وآن زماني مورد توجه قرار مي گيرد كه فرد تمايل به استفاده يا عدم استفاده از فن آوري را دارد (Davis, 1989, P: 321). در تعريفي ديگر، ادراكات فرد در مورد مفيد بودن يك فن آوری اطلاعاتي به ميزاني است كه فرد تصور مي كند كه استفاده از يك فن آوری خاص موجب بهبود عملكرد شغلي وي درسازمان مي شود و يا به ا نجام بهتر كار مورد نظر كمك مي كند؛ اين كمك مي تواند ازطريق كاهش زمان انجام وظيفه يا ارايه اطلاعات به هنگام باشد (Doll et al..,1998,P: 845).

در این زمینه تحقیقات جامعی وجود دارد که تأثیر مهم سودمندی ادراک شده را بر قصد استفاده ثابت نموده است. محققانی مثل پارک و چیونگ[1]، در سال 2005 دریافتند که سودمندی ادراک شده روی قصد خرید آنلاین تاثیر مثبتی دارد. چیو[2] و همکارانش نیز در سال 2005 به این نتیجه رسیدندکه سودمندی ادراک شده روی فعالیت اینترنتی و موبایلی تاثیر مثبت دارد. این نتایج با یافته های لورن و لین[3]سازگارهستند (Amin, 2008, P: 495-496). مطالعات  قبل تر  نیز  به  تأثیر مهم  سودمندی ادارک  شده  بر قصد  استفاده  اشاره  داشتند . لیو در سال 2005 عنوان نمود که دلیل  اصلی که مردم از تبلیغات موبایلی استفاده می کنند این است که مردم آن ها را سودمند می دانند (Luarn and Lin , 2005 , P: 881). کورتی و یانگ در سال 2010 دریافتند که مفید بودن ادراک شده در پذیرش تبلیغات موبایلی موثراست (Kourty, 2010, P: 103-113).

 

 

  • سهولت استفاده ادراک شده

سهولت استفاده ادراک شده توسط دیویس در سال 1989 به عنوان میزانی که فرد معتقد است استفاده از یک نظام خاص بر حسب تلاش جسمی یا ذهنی و نیز یادگیری،مستلزم تلاش زیادی نیست، تعریف شده است. تحقيقات زيادي كه در زمينه سيستم هاي اطلاعاتي انجام شده نشان داده است كه سهولت استفاده درك شده بر قصد استفاده تأثير دارد و اين تأثير ممكن است به طور مستقيم و يا به طور غيرمستقيم ناشي از تأثيري كه بر مفيد بودن درك شده دارد، باشد (Stamoulis et al.., 2002, P: 2458).

دیویس و همکارانش درسال 1989 مطرح نمودندکه سهولت استفاده ادراک شده عاملی موثربرسودمندی ادراک شده است.نتایج تحقیقات قبلی رابطه مهم بین سهولت استفاده وسودمندی ادارک شده راآشکارمی سازد. محققینی مانند دیویس درسال1989، کلیجنن[4] وهمکارانش درسال 2004 و وانگ[5] در سال   2003نیزبه این نتیجه رسیدند (Amin , 2008 , P: 496). بر مبنای مطالعات گذشته نظام های آسان تر به احتمال بیشتر، مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

 

  • شرایط تسهیلی

درجه اي كه فرد باور دارد كه زيرساخت هاي سازماني و فني براي پشتيباني استفاده ازفن آوری موجود  مي باشند (Al-Ghahtani,2007,P: 682). اين سازه، مفاهيم ضمني موجود در سازه هاي كنترل رفتاري درك شده (تئوري رفتار برنامه ريزي شده، تئوري تجزيه شده رفتار برنامه ريزي شده، مدل مركب حاصل ازمدل پذيرشفن آوریو تئوري رفتار برنامه ريزي شده)، شرايط تسهيل كننده (مدل استفاده ازرايانه شخصي) و قابليت سازگاري (تئوري اشاعه نوآوري ) را شامل  مي شود (Venkatesh et al.., 2003, p:53).

برای دریافت وارسال پیام کوتاه توسط کاربران وجود زیر ساخت های فن آوریکی در ارتباطات بدون سیم لازم است.انواع مختلفی از گوشی های همراه با قابلیت ها و ویژگی های متفاوت وجود دارد. حتی گاهی گوشی ها با برند های مشابه با قابلیت های مختلفی در بازارها ارائه می شوند .علاوه بر آن شرایط تسهیلی به عنوان محیط های بیرونی کمک کننده  به کاربران برای غلبه بر موانع و دشواری های استفاده از یک فن آوری اطلاعاتی است . زمانی که کاربران تشخیص دهند شرایط محیطی برای کمک  به آن ها در یادگیری نحوه استفاده  از خدمات تبليغات موبایلی وجود  دارند ،سهولت استفاده ازاین خدمات را درک خواهند نمود (Gu et al.., 2009, P:  11609).

[1] Park  &  Cheong

[2]Chiu

[3]Luarn  &  Lin

[4] Kleijnen

[5] Wang