ویژگی های تبلیغات موبایلی-پایان نامه تبلیغات موبایلی و قصد خرید مصرف کنندگان

ویژگی های تبلیغات موبایلی

  • سودمندی ادراک شده

دیویس درسال ۱۹۸۹ سودمندی ادراک شده رابه عنوان میزانی که فرد اعتقاد دارد استفاده از یک نظام خاص، عملکرد شغلی اش را ارتقا خواهد داد،تعریف نموده است وآن زمانی مورد توجه قرار می گیرد که فرد تمایل به استفاده یا عدم استفاده از فن آوری را دارد (Davis, 1989, P: 321). در تعریفی دیگر، ادراکات فرد در مورد مفید بودن یک فن آوری اطلاعاتی به میزانی است که فرد تصور می کند که استفاده از یک فن آوری خاص موجب بهبود عملکرد شغلی وی درسازمان می شود و یا به ا نجام بهتر کار مورد نظر کمک می کند؛ این کمک می تواند ازطریق کاهش زمان انجام وظیفه یا ارایه اطلاعات به هنگام باشد (Doll et al..,1998,P: 845).

در این زمینه تحقیقات جامعی وجود دارد که تأثیر مهم سودمندی ادراک شده را بر قصد استفاده ثابت نموده است. محققانی مثل پارک و چیونگ[۱]، در سال ۲۰۰۵ دریافتند که سودمندی ادراک شده روی قصد خرید آنلاین تاثیر مثبتی دارد. چیو[۲] و همکارانش نیز در سال ۲۰۰۵ به این نتیجه رسیدندکه سودمندی ادراک شده روی فعالیت اینترنتی و موبایلی تاثیر مثبت دارد. این نتایج با یافته های لورن و لین[۳]سازگارهستند (Amin, 2008, P: 495-496). مطالعات  قبل تر  نیز  به  تأثیر مهم  سودمندی ادارک  شده  بر قصد  استفاده  اشاره  داشتند . لیو در سال ۲۰۰۵ عنوان نمود که دلیل  اصلی که مردم از تبلیغات موبایلی استفاده می کنند این است که مردم آن ها را سودمند می دانند (Luarn and Lin , 2005 , P: 881). کورتی و یانگ در سال ۲۰۱۰ دریافتند که مفید بودن ادراک شده در پذیرش تبلیغات موبایلی موثراست (Kourty, 2010, P: 103-113).

 

 

  • سهولت استفاده ادراک شده

سهولت استفاده ادراک شده توسط دیویس در سال ۱۹۸۹ به عنوان میزانی که فرد معتقد است استفاده از یک نظام خاص بر حسب تلاش جسمی یا ذهنی و نیز یادگیری،مستلزم تلاش زیادی نیست، تعریف شده است. تحقیقات زیادی که در زمینه سیستم های اطلاعاتی انجام شده نشان داده است که سهولت استفاده درک شده بر قصد استفاده تأثیر دارد و این تأثیر ممکن است به طور مستقیم و یا به طور غیرمستقیم ناشی از تأثیری که بر مفید بودن درک شده دارد، باشد (Stamoulis et al.., 2002, P: 2458).

دیویس و همکارانش درسال ۱۹۸۹ مطرح نمودندکه سهولت استفاده ادراک شده عاملی موثربرسودمندی ادراک شده است.نتایج تحقیقات قبلی رابطه مهم بین سهولت استفاده وسودمندی ادارک شده راآشکارمی سازد. محققینی مانند دیویس درسال۱۹۸۹، کلیجنن[۴] وهمکارانش درسال ۲۰۰۴ و وانگ[۵] در سال   ۲۰۰۳نیزبه این نتیجه رسیدند (Amin , 2008 , P: 496). بر مبنای مطالعات گذشته نظام های آسان تر به احتمال بیشتر، مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

 

  • شرایط تسهیلی

درجه ای که فرد باور دارد که زیرساخت های سازمانی و فنی برای پشتیبانی استفاده ازفن آوری موجود  می باشند (Al-Ghahtani,2007,P: 682). این سازه، مفاهیم ضمنی موجود در سازه های کنترل رفتاری درک شده (تئوری رفتار برنامه ریزی شده، تئوری تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده، مدل مرکب حاصل ازمدل پذیرشفن آوریو تئوری رفتار برنامه ریزی شده)، شرایط تسهیل کننده (مدل استفاده ازرایانه شخصی) و قابلیت سازگاری (تئوری اشاعه نوآوری ) را شامل  می شود (Venkatesh et al.., 2003, p:53).

برای دریافت وارسال پیام کوتاه توسط کاربران وجود زیر ساخت های فن آوریکی در ارتباطات بدون سیم لازم است.انواع مختلفی از گوشی های همراه با قابلیت ها و ویژگی های متفاوت وجود دارد. حتی گاهی گوشی ها با برند های مشابه با قابلیت های مختلفی در بازارها ارائه می شوند .علاوه بر آن شرایط تسهیلی به عنوان محیط های بیرونی کمک کننده  به کاربران برای غلبه بر موانع و دشواری های استفاده از یک فن آوری اطلاعاتی است . زمانی که کاربران تشخیص دهند شرایط محیطی برای کمک  به آن ها در یادگیری نحوه استفاده  از خدمات تبلیغات موبایلی وجود  دارند ،سهولت استفاده ازاین خدمات را درک خواهند نمود (Gu et al.., 2009, P:  ۱۱۶۰۹).

[۱] Park  &  Cheong

[۲]Chiu

[۳]Luarn  &  Lin

[۴] Kleijnen

[۵] Wang