ویژگی­های فرهنگ سازمانی:پایان نامه درباره رفتارشهروندی

ویژگی­های فرهنگ سازمانی

در صورتی که فرهنگ را سیستمی از استنباط مشترک اعضاء نسبت به یک سازمان بدانیم، یک سیستم از مجموعه­ای از ویژگیهای اصلی تشکیل شده است که سازمان به آن­ها ارج می­نهد یا برای آ­ن­ها ارزش قائل است. ده ویژگی مهم آن عبارتند از(مشبکی؛۱۳۸۳: ۴۴۰):

 • خلاقیت فردی: میزان مسئولیت، آزادی عمل و استقلالی که افراد دارند.
 • ریسک­پذیری: میزانی که افراد تشویق می­شوند تا ابتکار عمل به خرج دهند. دست به کارهای مخاطره­آمیز بزنند و بلندپروازی کنند.
 • رهبری: میزانی که سازمان هدف­ها و عملکردهایی را که انتظار می­رود انجام شود، مشخص می­نماید.
 • یکپارچگی: میزان یا درجه­ای که واحدهای درون سازمان به روش هماهنگ عمل می­کنند.
 • حمایت مدیریت: میزان یا درجه­ای که مدیران با زیردستان خود ارتباط را برقرار می­کنند، آن­ها را یاری می­دهند و یا از آنه­ا حمایت می­کنند.
 • کنترل: تعداد قوانین و مقررات و میزان سرپرستی مستقیم که مدیران بر رفتار افرادی اعمال می­کنند.
 • هویت: میزان یا درجه­ای که افراد، کل سازمان( و نه گروه خاص یا رشته­ای که فرد در آن تخصص دارد) را معرف خود می­دانند.
 • سیستم پاداش: میزان یا درجه­ای که شیوه­ی تخصیص پاداش(یعنی افزایش حقوق و ارتقای مقام) بر اساس شاخص­های عملکرد کارکنان قرار دارد نه بر اساس سابقه، پارتی بازی و از این قبیل شاخص­ها.
 • سازش یا پدیده­ی تعارض: میزان یا درجه­ای که افراد تشویق می­شوند با تعارض بسازند و پذیرای انتقادهای آشکار باشند.
 • الگوی ارتباطی: میزان یا درجه­ای که ارتباطات سازمانی به سلسله مراتب احتیاجات رسمی محدود می­شود.

ویژگی­های فرهنگ سازمانی را نیز می­توان بر طبق دیدگاه­های دیگری از جمله رابینز نیز مطرح نمود که عبارتند از(عسگریان؛۱۳۸۸):

 1. نوآوری و خطرپذیری: میزانی که کارکنان تشویق به نوآوری و خطرپذیری می­شوند.
 2. توجه به جزئیات: میزانی که مدیریت باید به نتایج و دستاورد­ها توجه کند.
 3. توجه به اعضای سازمان: میزان توجه­ای که مدیریت به هنگام تصمیم­گیر­ی و مشارکت دادن افراد به اعضای سازمان نشان می­دهند.
 4. توجه به ره­آورد­ها: میزانی که باید به نتایج و دستاوردها توجه کند و نه به شیوه­های اجرایی که به این نتیجه­ها می­انجامد.
 5. توجه به تیم: میزانی که کارها و فعالیت­ها حول محور تیم و نه افراد متمرکز می­شود.
 6. جاه طلبی: میزان یا درجه­ای که افراد و اعضای سازمان بلند پرواز و جاه طلب هستند و نه این که همواره سر به زیر و تسلیم باشند.
 7. پایداری: میزان یا درجه­ای که سازمان بر حفظ وضع موجود تأکید دارد که این رشد با روند و پیشرفت مغایر است.