نام گذاري محصول و انتخاب برند/پایان نامه لوگوی بانک ملت و عملکرد بانک ملت

مقالات و پایان نامه ها

نام گذاري محصول و انتخاب برند

تكنيكي است كه درآن سازمان در خصوص انتخاب نام محصولات خود انديشيده و براساس دستاوردهاي تحقيقات بازار بهترين و مناسبترين نام را با هدف تاثيرگذاري بر مشتريان هدف خود انتخاب ميكند . مفهوم نام گذاري محصول بسيار شبيه فر آيند تصميم گيري براي نام شركت و سازمان است . نام گذاري بخش حياتي فرآيند مديريت برند است و دربرگيرنده كليه فعاليت هاي بازاريابي است كه تصوير برند از جمله جايگاه سازي، طرح و نشان ، بسته بندي و ساير ويژگي هاي محصول را تحت تاثير قرار مي دهد . فرآيند نام گذاري محصول ممكن است ماهها به طول انجامد . برخي از گام هاي كليدي اين فرآيند عبارتند از:

 • مشخص كردن اهداف برندگذاري
 • توسعه نام محصول
 • ارزيابي نام ها ازطريق بررسي بازار هدف و گروه هاي كانون
 • انتخاب نام نهايي محصول و درنهايت ثبت حقوق مالكيت برند

2-4 ويژگي هاي يك نام تجاري

يك نام تجاري بايد: كوتاه باشد ، ساده باشد، به راحتي قابل تلفظ و بيان باشد، بتوان آن را به خاطر سپرد، فقط به يك طريق قابل تلفظ باشد، منفي و ناهنجار نباشد، ضد ارزش ايجاد نكند ، قابل معرفي در رسانه ها باشد قابل چاپ روي بسته باشد، با شرايط جاري هماهنگ باشد ،بتوان از آن LOGO يا علامت تجاري ساخت و سودمندي فرآورده را بيان كند ، در زبان هاي ديگر معني بدي نداشته باشد، كيفيت فرآورده را بيان كند.

نام تجاري مي تواند القا كننده مفاهيم زير باشد: هرنام تجاري القاكننده مفاهيم متفاوتي مي تواند باشد به بيان ديگر هويت هايي كه در اثر يك برند به محصول بخشيده مي شود را مي توان به صورت زير عنوان كرد:

 • ويژگي هاي كالا يا خدمت(ساخت عالي، قيمت بالا ، عملكرد خوب و …)
 • مزايا(دوام ، سبكي ، سنگيني ، سرعت و ….)
 • فوايد(ايمني، شهرت، اعتبار و…)
 • فرهنگ( فرهنگ كشور يا شخص سازنده )
 • شخصيت (تجسم شخصيت سازنده يا توليدكننده)
 • جايگاه استفاده كننده (طبقه اجتماعي و … )

2-5  ويژگي هاي برند هاي موفق

بسياري از برندها در طي دوران حياط خود تبديل به اسطوره و يا يك عنصر منحصر به فرد مي شوند كه علاوه بر اينكه براي هميشه در ذهنها باقي مي مانند در قلبهاي استفاده كنندگان نيز از جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشند . به جهت دستيابي به چنين موقعيتي صاحبان برند و مديران بازاريابي شركتها، روشهاي متعددي را بكار ميگيرند كه خصوصيات و ويژگي هايي را براي برند ايجاد مي نمايد در زير برخي از ويژگي هاي برندهاي موفق در بازارهاي بين المللي آورده شده است.

 • باعث افزايش وفاداري و كاهش انتقادات و شكايات مصرف كننده مي شود.
 • حاشيه سود را در سراسر زنجيره تأمين زياد مي كند.
 • تقاضاي آن در مقابل افزايش قيمت بدون كشش و در برابر كاهش قيمت با كشش است.
 • تجار و عوامل اقتصادي آن را پشتيباني مي كنند.
 • ارتباطات بازاريابي را افزايش مي دهد.
 • فرصت هاي LICENING را فراهم مي كند.
 • باعث افزايش و تنوع برندهاي خودي مي شود.
 • در ساختار قيمت تمام خود، ارزش افزوده بيشتري توليد مي كند.
 • چشم انداز موفقي را در آينده نويد مي دهد.
 • مشكل تحويل و نوبت ندارد .
 • با مصرف كننده به خوبي ارتباط برقرار مي كند