نام گذاری محصول و انتخاب برند/پایان نامه لوگوی بانک ملت و عملکرد بانک ملت

نام گذاری محصول و انتخاب برند

تکنیکی است که درآن سازمان در خصوص انتخاب نام محصولات خود اندیشیده و براساس دستاوردهای تحقیقات بازار بهترین و مناسبترین نام را با هدف تاثیرگذاری بر مشتریان هدف خود انتخاب میکند . مفهوم نام گذاری محصول بسیار شبیه فر آیند تصمیم گیری برای نام شرکت و سازمان است . نام گذاری بخش حیاتی فرآیند مدیریت برند است و دربرگیرنده کلیه فعالیت های بازاریابی است که تصویر برند از جمله جایگاه سازی، طرح و نشان ، بسته بندی و سایر ویژگی های محصول را تحت تاثیر قرار می دهد . فرآیند نام گذاری محصول ممکن است ماهها به طول انجامد . برخی از گام های کلیدی این فرآیند عبارتند از:

 • مشخص کردن اهداف برندگذاری
 • توسعه نام محصول
 • ارزیابی نام ها ازطریق بررسی بازار هدف و گروه های کانون
 • انتخاب نام نهایی محصول و درنهایت ثبت حقوق مالکیت برند

۲-۴ ویژگی های یک نام تجاری

یک نام تجاری باید: کوتاه باشد ، ساده باشد، به راحتی قابل تلفظ و بیان باشد، بتوان آن را به خاطر سپرد، فقط به یک طریق قابل تلفظ باشد، منفی و ناهنجار نباشد، ضد ارزش ایجاد نکند ، قابل معرفی در رسانه ها باشد قابل چاپ روی بسته باشد، با شرایط جاری هماهنگ باشد ،بتوان از آن LOGO یا علامت تجاری ساخت و سودمندی فرآورده را بیان کند ، در زبان های دیگر معنی بدی نداشته باشد، کیفیت فرآورده را بیان کند.

نام تجاری می تواند القا کننده مفاهیم زیر باشد: هرنام تجاری القاکننده مفاهیم متفاوتی می تواند باشد به بیان دیگر هویت هایی که در اثر یک برند به محصول بخشیده می شود را می توان به صورت زیر عنوان کرد:

 • ویژگی های کالا یا خدمت(ساخت عالی، قیمت بالا ، عملکرد خوب و …)
 • مزایا(دوام ، سبکی ، سنگینی ، سرعت و ….)
 • فواید(ایمنی، شهرت، اعتبار و…)
 • فرهنگ( فرهنگ کشور یا شخص سازنده )
 • شخصیت (تجسم شخصیت سازنده یا تولیدکننده)
 • جایگاه استفاده کننده (طبقه اجتماعی و … )

۲-۵  ویژگی های برند های موفق

بسیاری از برندها در طی دوران حیاط خود تبدیل به اسطوره و یا یک عنصر منحصر به فرد می شوند که علاوه بر اینکه برای همیشه در ذهنها باقی می مانند در قلبهای استفاده کنندگان نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند . به جهت دستیابی به چنین موقعیتی صاحبان برند و مدیران بازاریابی شرکتها، روشهای متعددی را بکار میگیرند که خصوصیات و ویژگی هایی را برای برند ایجاد می نماید در زیر برخی از ویژگی های برندهای موفق در بازارهای بین المللی آورده شده است.

 • باعث افزایش وفاداری و کاهش انتقادات و شکایات مصرف کننده می شود.
 • حاشیه سود را در سراسر زنجیره تأمین زیاد می کند.
 • تقاضای آن در مقابل افزایش قیمت بدون کشش و در برابر کاهش قیمت با کشش است.
 • تجار و عوامل اقتصادی آن را پشتیبانی می کنند.
 • ارتباطات بازاریابی را افزایش می دهد.
 • فرصت های LICENING را فراهم می کند.
 • باعث افزایش و تنوع برندهای خودی می شود.
 • در ساختار قیمت تمام خود، ارزش افزوده بیشتری تولید می کند.
 • چشم انداز موفقی را در آینده نوید می دهد.
 • مشکل تحویل و نوبت ندارد .
 • با مصرف کننده به خوبی ارتباط برقرار می کند