مکانیزم های اجرای تولید ناب:پایا ن نامه تولید ناب

پایا ن نامه تولید ناب و عملکرد بازرگانی

مکانیزم های اجرای تولید ناب

برای اجرایتولیدناب باید مکانیزم مناسبی طراحی گردد. در این طراحی توجه به نکات زیر ضروری است (امیرخانی و فقیه، ۱۳۹۱: ۱۹و ۲۴):

 • ترسیمجریانارزش[۱]
 • محلکاردیداری[۲]: کنترل دیداری همه ابزارها، قطعات، فعالیت های تولیدی و شاخص های مورد نظر به طوری که هر کسی را شامل شود، می توان به درک وضعیت سیستم به عنوان یک کل کمک کند.
 • تعویضسریع[۳] / کاهشزمانراهاندازی[۴]
 • تولیدسلولی[۵]: هدف ایجاد جریان یک­تکه ارتباطات و مرتب کردن فیزیکی مراحل فرآیند دستی و ماشینی است به صورتی که موثر ترین ترکیب را داشته باشد. هم­چنین به حد اکثر رساندن ارزش افزوده با حد اقل تلفات، هدف دیگری است که برای این منظور در نظر گرفته می شود.
 • سیستم­هایکششی[۶]
 • نگهداریوتعمیراتبهرهورجامع[۷] : این راهبرد تعمیرات، کارایی کلی تجهیزات را به حد اکثر می رساند.
 • ساماندهیمحیطکار[۸] : پنج قدم برای سازماندهی محل کارو استاندارد سازی شامل مرتب سازی، به ترتیب چیدن، تمیز کردن، استاندارد سازی و نگه داری می­باشند.
 • تولیدهمگن[۹]
 • منافع منعطف[۱۰]
 • دسته های تولید کوچک

هم­چنین مواردی دیگر از قبیل: گروه­گرایی، کاهش اندازه بسته­ها، نقطه استفاده از انبار، درست به موقع، ضدخطا، اتوماسیون جی­دوکا و بهبود مستمربرخی دیگر از متخصصان در این زمینه معتقدند برای تحقق اصول ناب در یک سازمان ده مرحله را باید طی کرد.این ده مرحله به ترتیب زیر می باشند:

 • مهندسی مجدد سیستم تولیدی یا خدماتی: سازماندهی مجدد زیر ساختارها و تقسیم سیستم به سلول های گوناگون به طوری که محصولات یا خدمات همسان در یک سلول قرار گیرند.
 • کاهش زمان راه اندازی: زمان راه اندازی یک سلول باید کمتر از مدت زمان مورد نیاز برای تولید قطعات یا ارائه خدمات باشد.
 • به کار گیری کنترل کیفیت: نحوه انجام عملیات باید به صورتی باشد که تک تک محصولات کنترل شوند و کیفیت محصولات خروجی ۱۰۰درصد باشد.
 • به کارگیری نگه­داری و تعمیرات پیشگیرانه: ماشین آلات نباید دچار خرابی شوند و تمامی اپراتورها باید با حد اقل اصول تعمیرات و نگهداری آشنا باشند.
 • توالی مناسب فعالیت ها: هیچ گونه تغییراتی در جا نمایی[۱۱] نهایی نباید صورت گیرد و تعداد قطعات مورد نیاز ایستگاه­ها پایین دستی[۱۲]باید توسط ایستگاه­های بالا دستی[۱۳]تعمیر گردد مدت زمان سیکل باید برابر مدت زمان صرف شده برای تولید محصول نهایی باشد.
 • به کار گیری کنترل محصول: سلول­ها باید بتوانند تعداد محصولات مورد نیاز را دقیقاً در زمان تعیین شده برابر بسازند.
 • کاهش محصولات نیمه ساخته: کاهش اقلامی که تمامی عملیات­های درون سلولی بر روی آن ها انجام گرفته است.
 • یکپارچه سازی تأمین کنندگان: کاهش تعداد پیمانکاران (تأمین کنندگان) و به کار گیری یک منبع واحد برای تأمین هر جزئی که خریداری می شوند.
 • سیستم توقف خود کار: بازرسی باید به عنوان بخشی از فرآیند تولید تلقی گردد ( صد در صد محصولات باید بازرسی شوند) و محصول نا منطبق به صورت اتوماتیک تشخیص داده شوند.
 • تولید یکپارچه کامپیوتر: سیستم تولیدی یا خدماتی تا جای ممکن باید عاری از خطا و تلفات باشد.

 

[۱]– Value Stream

[۲]– Visual Workplace

[۳]– Quick Changeover

[۴]– Setup Reduction

[۵]– Cellular Manufacturing

[۶]– Pull Systems

[۷]– Total Productive Manitenace

[۸]– Workplace Organization

[۹]– Level Production

[۱۰]– Flexible resource

[۱۱]– Layout

[۱۲]– Down Stream

[۱۳]– Upstream

Share this post

Post navigation

You might be interested in...