مقالات و پایان نامه ها

مفهوم کیفیت سود براساس رابطه بین سود،معوقات وجه نقد:پایان نامه در مورد کیفیت سود گزارش شده

مفهوم کیفیت سود براساس رابطه بین سود، معوقات وجه نقد

در این قسمت مفهوم کیفیت سود و اندازه گیری های مرتبط به آن که از رابطه بین معوقات و اجزای نقدی سودها بدست آمده است و رابطه آن با مفید بودن برای تصمیم گیری و دیدگاه بیان صادقانه سود هیکسی تشریح خواهد شد. علاوه بر آن تمام مفاهیم براساس این دیدگاه بیان می شوند که معوقات کیفیت سود را کاهش می دهند.

الف) نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود

این اندازه گیری از کیفیت سود براساس این ایده است که نزدیک بودن به نقد به معنای کیفیت سود بالاتر می باشد که این موضوع در گزارش های تحلیل گران مالی (پن من[۱] ، (۲۰۰۱) وهریس[۲]،۲۰۰۰) و کتاب های تجزیه و تحلیل صورت های مالی نشان داده شده است. در ساده ترین حالت، این رابطه به صورت نسبت وجه حاصل از عملیات CFO) ( به سود بیان می شود.

سایر مفاهیم کیفیت سود از مفهوم نزدیکی به وجه نقد متمایز می باشند چرا که آنها مشخص کننده یک زیر مجموعه خاص از معوقات و نه تمام معوقات به عنوان یک جزء کاهش دهنده کیفیت سود می باشند. سه روش اندازه گیری می توان در نظر گرفت که در تمام آنها فرآیندی موجب مجزا کردن معوقاتی که باعث کاهش کیفیت سود می شوند از معوقاتی که باعث کیفیت سود نمی شوند،          می گردد، اما پیچیدگی این تفکیک متفاوت است.

ب) تغییر در کل معوقات

یک رویکرد ساده در اندازه گیری کیفیت سود ، براساس تغییرات در کل معوقات  می باشد (دینگلو[۳]،۱۹۸۶).به علت اینکه قسمتی از معوقات شامل معوقات دست کاری نشده بوده و در طول زمان تقریبا ثابت می باشند، تغییرات در کل معوقات، دست کاری های مدیریت را اندازه گیری       می کند و این اندازه گیری رابطه معکوسی با کیفیت سود دارد.

ج) پیش بینی اجزای اختیاری معوقات[۴] به کمک متغیرهای حسابداری

در اندازه گیری از طریق تغییرات درکل معوقات فرض می شود که تعیین کننده های نامشخص معوقات دستکاری نشده، در طول زمان ثابت هستند. اما برعکس؛ برآورد مستقیم، اصول حسابداری را به عنوان تعیین کننده معوقات دستکاری نشده می داند. یک چنین رویکردی توسط آقای جونز[۵]، (۱۹۹۱ ) مطرح گشت و بعد توسط دیچیو، (۱۹۹۵) توسعه یافت. مدل جونز اصول حسابداری (در آمدهای تعدیل شده براساس حسابهای دریافتنی ، ماشین آلات، اموال و تجهیزات) را به عنوان عامل هدایت کننده اجزای غیر اختیاری معوقات فرض می کند. تغییرات ایجاد شده در رویکرد مستقیم برخی از جوانب خاص را برخلاف رویکرد کل معوقات در نظر  می گیرد.

در رویکرد برآورد مستقیم، مقادیر باقی مانده ( یا گاهی اوقات اشتباهات پیش بینی ) از رگرسیون کل معوقات براساس اصول حسابداری مشخص کننده مدیریت سود[۶]می باشد و به عنوان یک عامل معکوس در اندازه گیری کیفیت سود می باشد. براساس این رویکرد مقادیر کیفیت سود رابطه معکوسی با تغییر در کل معوقات دارد. بنابراین لازم است که اصول حسابداری در طول زمان ثابت بمانند. رگرسیون این روش تغییرات دوره به دوره در اصول حسابداری را مجاز می داند. به هر حال در تعیین اصول حسابداری لازم است فرض شود که اصول حسابداری، خود دستکاری نشده اند و همچنین داده های کافی سری زمانی یا مقطع زمانی برای تخمین رگرسیون لازم است.

د) پیش بینی روابط بین معوقات و جریانات نقدی

یک رابطه مفهومی عمیق بین معوقات و جریانات نقدی که جنبه های رابطه سود با نقد را در نظر گرفته و مشکلات متعدد مربوط به رویکرد اصول حسابداری را ندارد توسط دیچیو و دیچیو (۲۰۰۲) ، توسعه یافت. در این رویکرد باقی مانده تخمینی از رگرسیون تغییرات سرمایه در گردش براساس جریانات نقدی دوره جاری، پیشین و دوره آتی یک شرکت خاص مشخص کننده خطای تخمینی کل معوقات (هم غیر عمدی و هم دستکاری شده) به وسیله مدیریت می باشد و به عنوان یک اندازه معکوس از کیفیت سود می باشد.

اندازه گیری دیچیو و دیچیو (۲۰۰۲) ، مفروضاتی درباره اصول حسابداری مدیریت نشده لازم ندارد و یک رابطه مستقیم بین جریانات نقدی و معوقات جاری به وجود می آورد اما بین خطاهای تخمین دستکاری نشده و مدیریت سودهای عمدی تمایز قائل نمی شود و فرض اینکه سرمایه در گردش معوقات[۷] بیش از یک سال معوق نشده یا منجر به دریافت ها و پرداخت های نقدی تا بیش از یک سال نگردد، لازم می باشد.

 

۴۷ . Penman

۴۸ . Harris

۴۹ . Deangelo

۵۰ . Discretionary accruals

۵۱ . Jones

۵۲ . Earning Managment

۵۳  .Working  capital accruals