مفهوم ساختار سرمایه-پایان نامه در مورد انعطاف پذیری هزینه ها

 

ساختار سرمایه

ﺑﻪﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ (ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﻮم ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ آﮐﺴﻔُﻮرد، ۲۰۰۵؛ ﻗﺎﻟﯿــﺒﺎف اﺻـﻞ، ۱۳۸۴). درﺑﺮرﺳـﯽ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدۀ آﻧﻬﺎ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارﯾﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻮد(ﻣﺎﯾﺮز، ۲۰۰۱؛ﺑﺮوﻧِﻦ و ﻫﻤﮑﺎران، ۲۰۰۶). ﻧﯿﺰ، ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺸﺨﺺﮐﺮدن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊﻣﺎﻟﯽ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑــﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺳـﺎزی ﺛـﺮوت ﺳـﻬﺎﻣﺪاران آن اﺳـﺖ (ﻧِـﻮو، ۱۳۸۱)؛ زﯾﺮا از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥآن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد (ﺑﺎﻗﺮزاده، ۱۳۸۲)، اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﻣﻄﻠــﻮب ﻣـﻮﺟﺐ ﮐـﺎﻫﺶ ﻫـﺰﯾﻨﮥ ﺳـﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷـﺮﮐﺖ و اﻓـﺰاﯾﺶ ارزش ﺑـﺎزارآن ﻣـﯽﺷﻮد (ﻣﺪرس و ﻋﺒﺪاﻟﻪزاده،. ۱۳۷۸).

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ راﻫﺒـﺮدی ﺧـﻮد را اﻧـﺘﺨﺎب و ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺪﺗﻬﺎ ﮐﺎﻧـﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری ازاﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮده و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﻨﺸﺄ ﺑﺤﺜﻬﺎی ﻓﺮاوان اﺳﺖ (ﻣﺎرﮐِﺰ و ﺳﺎﻧﺘُﻮز۲۰۰۴). اﻟﺒﺘﻪ، زﻣﺎﻧﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﺪری ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ دراﯾـﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ. در ﺣﺪودﻧﯿﻢ (۱۹۵۵) ﺑﺎب آﻏﺎز ﺑﺤﺚ درﺑﺎرۀ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ، وِﺳﺘﻮن اﻣﮑﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎﯾﯽ راﮔﺸﻮد و اداﻣﮥ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪﻣﻮدﯾﻠﯿﺎﻧﯽ و ﻣﯿﻠِﺮ (۱۹۵۸) ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﻧﻈـﺮﯾﮥ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪرا ﺗـﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن میدﻫﺪ ﮐﻪ، اززﻣﺎن اﻧﺘﺸـﺎرﻣﻘﺎﻟـﮥآﻧﻬـﺎ، ﻧﻈـﺮﯾﻪﻫـﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣـﺘﻌﺪدی درﺑـﺎرۀ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽاﻧﺘﺨﺎب آن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

وجوهیاسرمایهموردنیازبرایتأمینمالییکفعالیتتجارییاطرحسرمایه گذاریتوسط گروه هایمتفاوتیتهیهمیشود. وقتیکهسرمایه گذارانوجوهخودرادراختیاریکشرکتقرار میدهند، انتظارکسببازدهازسرمایه گذاریخوددارند. دلیلمنطقیبهاینموضوعایناست کهسرمایه گذارانباسرمایه گذاریدریکشرکتامکاناستفادهازوجوهراازخودسلب می کنند، وفرصتسرمایه گذاری هایدیگرراازخودمیگیرند. بنابراینسرمایه گذاریبرایفرد سرمایه گذار، هزینهفرصتازدسترفتهایدارد. ازطرفدیگریکفردکهبهمنظور سرمایه گذاری، وجوهخودرادراختیارشرکتیقرارمی دهد، همیشهاینخطربرایسرمایهاو وجودداردکهدر اثرورشکستگیوعدمتواناییمالیشرکتمزبور، اینفردحتیبهاصلسرمایه خودنیزدستنیابد. بنابراینهمیشهسرمایه گذاریبانوعیریسکهمراهاست.

بنابرایننرخبازدهموردانتظارسرمایه گذاراندرواقعهزینهفرصتوجوهعرضهشده توسطآنهادرطرح هایسرمایه گذاریباریسک هایمختلفاست. سرمایه گذارانباتوجهبه ویژگی هایریسکیشرکتسرمایه پذیروشرایطمحیطی، بازدهموردانتظارخودراتعیین می کنند. تئوری مالی سنتی بیانگر آن است که هزینه سرمایه شامل دو جزء است: نرخ بهره بدون ریسک که معمولاً ً همان نرخ اسناد خزانه[۱] کوتاه مدت می باشد و صرف ریسک سرمایه‌گذاران. با توجه به رابطه مستقیم میان هزینه سرمایه و ریسک سهام، هر چه ریسک بیشتر باشد، هزینه سرمایه نیز بالاتر خواهد بود. ریسک سهام معمولاً ً برحسب نوسانات یا واریانس (یا ریشه دوم مربعات آن یعنی انحراف معیار) بازده سهام اندازه‌گیری می‌شود. کل ریسک به دو جزء ریسک سیستماتیک و ریسک مختص شرکت[۲] (ریسک غیرسیستماتیک) قابل تفکیک است. ریسک سیستماتیک جزئی از ریسک است که با تشکیل پرتفوئی متشکل از دارایی‌های مالی مختلف از طریق تنوع‌بخشی قابل حذف نیست و به آن ریسک بازار[۳] نیز گفته می‌شود. ریسک سیستماتیک از تأثیر ریسک‌های اقتصاد کلان نظیر ریسک نرخ ارز، ریسک تورم یا ریسک نرخ بهره بر شرکت حاصل می‌شود. ریسک باقیمانده، ریسک مختص شرکت نامیده می‌شود. با نگهداری ترکیبی از دارایی‌های مختلف در پرتفوی، ریسک مختص شرکت از طریق تنوع‌بخشی قابل کاهش است تا جائی که با نگهداری پرتفوی کاملاً متنوع، ریسک مختص شرکت می تواند تا حد صفر کاهش یابد. بنابراین، تنها ریسک سیستماتیک اهمیت دارد. این مفروضات، پایه و اساس مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای است که بطور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته، اما به لحاظ تجربی با انتقادهای جدی مواجه شده است. مطالعات اخیر در آمریکا نشان داد که سرمایه‌گذاران، شامل سرمایه‌گذاران نهادی نظیر صندوق‌های مشاع[۴]، پرتفوی‌های متنوع نگهداری نمی‌کنند. این مشاهدات حاکی از آن است که علاوه بر ریسک سیستماتیک، ریسک مختص شرکت نیز اهمیت دارد.

درحالی‌که بسیاری از مدل‌های قیمت‌گذاری ارائه شده دردوره اخیر(نظیر فاما و فرنچ[۵] ۱۹۹۳) احتمال تأثیر برخی عوامل دیگر غیر از ریسک بازار را بر نرخ بازده مورد انتظار (هزینه سرمایه) پذیرفتند، اما نقش اطلاعات و کیفیت آن در میان عوامل مذکور مورد توجه واقع نشده است (ایزلی و اهارا[۶] ۲۰۰۴).

اگرازدیدگاهشرکتسرمایهپذیربهبحثسرمایه گذارینگاهکنیم، بازدهموردانتظار سرمایه گذارانهمانهزینهسرمایهشرکتسرمایهپذیراست. کلیهتصمیم هایسرمایه گذاریدر یکشرکتتحتتأثیرهزینهسرمایهآناست. بنابرایندرآمدیکفعالیتتجارییایکطرح سرمایه گذاریبایدبهمیزانیباشدکهتواناییپرداختبازدهموردانتظارتأمین کنندگانسرمایه موردنیازبنگاهراداشتهباشدبدینترتیبمیتوانگفتکههزینهسرمایهیکبنگاه، حداقلنرخ بازدهموردلزومیاستکهطرحبایدداشتهباشدتاسرمایه گذارانراترغیببهارائهوجوهخودبه واحداقتصادینماید. ازطرفدیگرشرکت هادرصددهستندتاهزینهکلیهنهاده هاازجمله هزینهسرمایهراحداقلنمایند. بنابراینهزینهسرمایههمازدیدسرمایه گذارانوهمازدید شرکت هایکمفهوماساسیوبااهمیتتلقیمیشود.

تقریباًهمهاستفادهکنندگانبرون سازمانیازاطلاعاتمالیگزارششدهبرایبرآوردوضعیتآتیشرکت هاازنظرسودآوری استفادهمی کنند. بنابراینسرمایه گذارانبااستفادهازاطلاعاتمالیشرکت هابازدهموردانتظار خودرابرآوردمی کنند. بدیهی است که ارقام سود یکی از اطلاعات بسیار با اهمیت برای بازار سرمایه است. سود شرکت‌ها به‌دقت توسط فعالان بازار سرمایه دنبال می‌شود و سود پیش بینی شده اصولاً برای ارزش‌گذاری سهام به کار می‌رود (نیمی[۷]، ۲۰۰۵).

پیش بینیسودحسابداریوتغییراتآنبهعنوانیکرویداداقتصادیازدیربازموردعلاقۀ سرمایه گذاران، مدیران، تحلیلگرانمالی، محققینواعتباردهندگانبودهاست. اینتوجهناشیازاستفاده ازسوددرمدل هایارزیابیسهام، کمکبهکارکردکارایبازارسرمایه، ارزیابیتوانپرداخت(سود سهام، بهرهوسایرتعهدات) ارزیابیریسک، ارزیابیعملکردواحداقتصادیومباشرتمدیریت، ارزیابی نحوهانتخابروش هایحسابداریتوسطمدیریتواستفادهازپیش بینی هایسوددرتحقیقاتاقتصادی، مالیوحسابداریمی باشد.

بورساوراقبهاداردرکشورهایتوسعهیافتهودربیشترکشورهایدرحالتوسعهجزءارکان اقتصادیکشوروازجملهشاخص هایتوسعهاقتصادیکشورهامحسوبمی شود. چراکهبورساوراق بهادارامکاناتمالیجامعهرابرایتحققاهدافتوسعهاقتصادیسوقمی دهد. درایراننیزبهدنبال سیاست هایخصوصیسازیشرکت هاوواگذاریسهامآنهابهمردموگستردهترشدنبازاربورساوراق بهاداروباتوجهبهاینکهپیش بینی هامی تواندعدماطمینانرادرتصمیمگیری هایاقتصادیکاهش دهد، پیش بینیسودشرکت هاازاهمیتروزافزونیدراقتصادکشوربرخوردارخواهدشد (رحمانی[۸]، ۱۳۸۷).

مهمترینمنبعاطلاعاتیسرمایه گذاران، اعتباردهندگانوسایراستفاده کنندگانازاطلاعاتشرکت ها پیش بینی هایسودارائهشدهتوسطشرکتهادرفواصلزمانیمعیناست. پیش بینیسودبایداطلاعاتی رافراهمکندکهمنطقی، قابلاتکاوبهموقعباشدهمچنینپیش بینیسودبایدقابلفهمومربوطباشد. پیش بینی هایدقیقوبهموقعموجببهبودتصمیم گیریاستفاده کنندگانازگزارشهایحسابداری می شود. افشایمالیضعیف، اغلبموجبگمراهشدنسهامدارانمی شودواثرنامطلوبیبرثروتآنان دارد. بنابراین خطای پیش بینی سود توسط مدیران می تواند بر تصمیم استفاده کنندگان و سرمایه گذاران تأثیر بگذارد و نرخ بازده مورد انتظار آنها را تعدیل نماید (رشیدیان[۹]، ۱۳۸۸).

ازآنجاکهدراینتحقیقسعیبر آناستکهارتباطبین خطای پیش بینی سود و تعداد دفعات تجدید نظر در پیش بینی با هزینهسهامعادیموردآزمونتجربیقرارگیرد، لذا درادامهادبیاتومفاهیمبنیادیمربوطبههزینهسرمایهبه طوراعموهزینهسهامعادیبه طوراخص، خطای پیش بینی سود و تعداد دفعات تجدید نظر در پیش بینیورابطهمیانآنهاارائهمیشود

۱- Treasury bill rate

۲- Idiosyncratic risk

۳- Market risk

۴- Mutual funds

۵- Fama, E. and K. French. 1993. Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of financial Economics 33: 3-56.

۶- Easley, D. , and M. O,Hara. 2004. Information and the cost of capital. Journal of Finance 59: 1553-1583.

۱- Niemi, Antti. 2005. Earnings quality and its country-specific implications for market value. working paper. Helsinki School of Economics.

۲- رحمانینصرآبادی،محمد، (۱۳۸۷)، “عواملمؤثربردقتسودپیش بینیشدهتوسطشرکت ها”، رسالهکارشناسیارشد،دانشگاهمازندران،دانشکدهعلوماقتصادیودارایی.

۱- رشیدیان، سمانه، (۱۳۸۸)، “بررسیتأثیربخش۳۴۰استانداردحسابرسی (رسیدگیبه اطلاعاتمالیآتی) برکیفیتسودپیش بینیشده”، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشکده مدیریت و حسابداری.