مفهوم ساختار سرمایه-پایان نامه در مورد انعطاف پذیری هزینه ها

مقالات و پایان نامه ها

 

ساختار سرمایه

ﺑﻪﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ (ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﻮم ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ آﮐﺴﻔُﻮرد، 2005؛ ﻗﺎﻟﯿــﺒﺎف اﺻـﻞ، 1384). درﺑﺮرﺳـﯽ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدۀ آﻧﻬﺎ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارﯾﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻮد(ﻣﺎﯾﺮز، 2001؛ﺑﺮوﻧِﻦ و ﻫﻤﮑﺎران، 2006). ﻧﯿﺰ، ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺸﺨﺺﮐﺮدن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊﻣﺎﻟﯽ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑــﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺳـﺎزی ﺛـﺮوت ﺳـﻬﺎﻣﺪاران آن اﺳـﺖ (ﻧِـﻮو، 1381)؛ زﯾﺮا از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥآن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد (ﺑﺎﻗﺮزاده، 1382)، اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﻣﻄﻠــﻮب ﻣـﻮﺟﺐ ﮐـﺎﻫﺶ ﻫـﺰﯾﻨﮥ ﺳـﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷـﺮﮐﺖ و اﻓـﺰاﯾﺶ ارزش ﺑـﺎزارآن ﻣـﯽﺷﻮد (ﻣﺪرس و ﻋﺒﺪاﻟﻪزاده،. 1378).

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ راﻫﺒـﺮدی ﺧـﻮد را اﻧـﺘﺨﺎب و ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺪﺗﻬﺎ ﮐﺎﻧـﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری ازاﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮده و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﻨﺸﺄ ﺑﺤﺜﻬﺎی ﻓﺮاوان اﺳﺖ (ﻣﺎرﮐِﺰ و ﺳﺎﻧﺘُﻮز2004). اﻟﺒﺘﻪ، زﻣﺎﻧﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﺪری ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ دراﯾـﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ. در ﺣﺪودﻧﯿﻢ (1955) ﺑﺎب آﻏﺎز ﺑﺤﺚ درﺑﺎرۀ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ، وِﺳﺘﻮن اﻣﮑﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎﯾﯽ راﮔﺸﻮد و اداﻣﮥ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪﻣﻮدﯾﻠﯿﺎﻧﯽ و ﻣﯿﻠِﺮ (1958) ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﻧﻈـﺮﯾﮥ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪرا ﺗـﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن میدﻫﺪ ﮐﻪ، اززﻣﺎن اﻧﺘﺸـﺎرﻣﻘﺎﻟـﮥآﻧﻬـﺎ، ﻧﻈـﺮﯾﻪﻫـﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣـﺘﻌﺪدی درﺑـﺎرۀ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽاﻧﺘﺨﺎب آن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

وجوهياسرمايهموردنيازبرايتأمينمالييكفعاليتتجاريياطرحسرمایه گذاریتوسط گروه هايمتفاوتيتهيهميشود. وقتيكهسرمایه گذارانوجوهخودرادراختياريكشركتقرار ميدهند، انتظاركسببازدهازسرمایه گذاریخوددارند. دليلمنطقيبهاينموضوعايناست كهسرمایه گذارانباسرمایه گذاریدريكشركتامكاناستفادهازوجوهراازخودسلب می کنند، وفرصتسرمایه گذاری هايديگرراازخودميگيرند. بنابراينسرمایه گذاریبرايفرد سرمايه گذار، هزينهفرصتازدسترفتهايدارد. ازطرفديگريكفردكهبهمنظور سرمایه گذاری، وجوهخودرادراختيارشركتيقرارمی دهد، هميشهاينخطربرايسرمايهاو وجودداردكهدر اثرورشكستگيوعدمتواناييماليشركتمزبور، اينفردحتيبهاصلسرمايه خودنيزدستنيابد. بنابراينهميشهسرمایه گذاریبانوعيريسكهمراهاست.

بنابرايننرخبازدهموردانتظارسرمایه گذاراندرواقعهزينهفرصتوجوهعرضهشده توسطآنهادرطرح هايسرمایه گذاریباريسك هايمختلفاست. سرمایه گذارانباتوجهبه ويژگي هايريسكيشركتسرمايه پذيروشرايطمحيطي، بازدهموردانتظارخودراتعيين می کنند. تئوري مالي سنتي بيانگر آن است که هزينه سرمايه شامل دو جزء است: نرخ بهره بدون ريسک که معمولاً ً همان نرخ اسناد خزانه[1] کوتاه مدت می باشد و صرف ريسک سرمايه‌گذاران. با توجه به رابطه مستقيم ميان هزينه سرمايه و ريسک سهام، هر چه ريسک بيشتر باشد، هزينه سرمايه نيز بالاتر خواهد بود. ريسک سهام معمولاً ً برحسب نوسانات يا واريانس (يا ريشه دوم مربعات آن يعني انحراف معيار) بازده سهام اندازه‌گيري مي‌شود. کل ريسک به دو جزء ريسک سيستماتيک و ريسک مختص شرکت[2] (ريسک غيرسيستماتيک) قابل تفکيک است. ريسک سيستماتيک جزئي از ريسک است که با تشکيل پرتفوئي متشکل از دارايي‌هاي مالي مختلف از طريق تنوع‌بخشي قابل حذف نيست و به آن ريسک بازار[3] نيز گفته مي‌شود. ريسک سيستماتيک از تأثير ريسک‌هاي اقتصاد کلان نظير ريسک نرخ ارز، ريسک تورم يا ريسک نرخ بهره بر شرکت حاصل مي‌شود. ريسک باقيمانده، ريسک مختص شرکت ناميده مي‌شود. با نگهداري ترکيبي از دارايي‌هاي مختلف در پرتفوي، ريسک مختص شرکت از طريق تنوع‌بخشي قابل کاهش است تا جائي که با نگهداري پرتفوي کاملاً متنوع، ريسک مختص شرکت مي تواند تا حد صفر کاهش يابد. بنابراين، تنها ريسک سيستماتيک اهميت دارد. اين مفروضات، پايه و اساس مدل قيمت‌گذاري دارايي سرمايه‌اي است که بطور وسيعي مورد استفاده قرار گرفته، اما به لحاظ تجربي با انتقادهاي جدي مواجه شده است. مطالعات اخير در آمريکا نشان داد که سرمايه‌گذاران، شامل سرمايه‌گذاران نهادي نظير صندوق‌هاي مشاع[4]، پرتفوي‌هاي متنوع نگهداري نمي‌کنند. اين مشاهدات حاکي از آن است که علاوه بر ريسک سيستماتيک، ريسک مختص شرکت نيز اهميت دارد.

درحالي‌که بسياري از مدل‌هاي قيمت‌گذاري ارائه شده دردوره اخير(نظير فاما و فرنچ[5] 1993) احتمال تأثير برخي عوامل ديگر غير از ريسک بازار را بر نرخ بازده مورد انتظار (هزينه سرمايه) پذيرفتند، اما نقش اطلاعات و کيفيت آن در ميان عوامل مذکور مورد توجه واقع نشده است (ايزلي و اهارا[6] 2004).

اگرازديدگاهشركتسرمايهپذيربهبحثسرمایه گذارینگاهكنيم، بازدهموردانتظار سرمایه گذارانهمانهزينهسرمايهشركتسرمايهپذيراست. كليهتصميم هایسرمایه گذاریدر يكشركتتحتتأثيرهزينهسرمايهآناست. بنابرايندرآمديكفعاليتتجارييايكطرح سرمایه گذاریبايدبهميزانيباشدكهتواناييپرداختبازدهموردانتظارتأمين كنندگانسرمايه موردنيازبنگاهراداشتهباشدبدينترتيبميتوانگفتكههزينهسرمايهيكبنگاه، حداقلنرخ بازدهموردلزومياستكهطرحبايدداشتهباشدتاسرمایه گذارانراترغيببهارائهوجوهخودبه واحداقتصادينمايد. ازطرفديگرشركت هادرصددهستندتاهزينهكليهنهاده هاازجمله هزينهسرمايهراحداقلنمايند. بنابراينهزينهسرمايههمازديدسرمایه گذارانوهمازديد شركت هايكمفهوماساسيوبااهميتتلقيميشود.

تقريباًهمهاستفادهكنندگانبرون سازمانيازاطلاعاتماليگزارششدهبرايبرآوردوضعيتآتيشركت هاازنظرسودآوري استفادهمی کنند. بنابراينسرمایه گذارانبااستفادهازاطلاعاتماليشركت هابازدهموردانتظار خودرابرآوردمی کنند. بديهي است که ارقام سود يکي از اطلاعات بسيار با اهميت براي بازار سرمايه است. سود شرکت‌ها به‌دقت توسط فعالان بازار سرمايه دنبال مي‌شود و سود پیش بینی شده اصولاً براي ارزش‌گذاري سهام به کار مي‌رود (نيمي[7]، 2005).

پیش بینیسودحسابداريوتغییراتآنبهعنوانیکرویداداقتصاديازدیربازموردعلاقۀ سرمایه گذاران، مدیران، تحلیلگرانمالی، محققینواعتباردهندگانبودهاست. اینتوجهناشیازاستفاده ازسوددرمدل هايارزیابیسهام، کمکبهکارکردکارايبازارسرمایه، ارزیابیتوانپرداخت(سود سهام، بهرهوسایرتعهدات) ارزیابیریسک، ارزیابیعملکردواحداقتصاديومباشرتمدیریت، ارزیابی نحوةانتخابروش هايحسابداريتوسطمدیریتواستفادهازپیش بینی هايسوددرتحقیقاتاقتصادي، مالیوحسابداريمی باشد.

بورساوراقبهاداردرکشورهايتوسعهیافتهودربیشترکشورهايدرحالتوسعهجزءارکان اقتصاديکشوروازجملهشاخص هايتوسعهاقتصاديکشورهامحسوبمی شود. چراکهبورساوراق بهادارامکاناتمالیجامعهرابرايتحققاهدافتوسعهاقتصاديسوقمی دهد. درایراننیزبهدنبال سیاست هايخصوصیسازيشرکت هاوواگذاريسهامآنهابهمردموگستردهترشدنبازاربورساوراق بهاداروباتوجهبهاینکهپیش بینی هامی تواندعدماطمینانرادرتصمیمگیري هاياقتصاديکاهش دهد، پیش بینیسودشرکت هاازاهمیتروزافزونیدراقتصادکشوربرخوردارخواهدشد (رحمانی[8]، 1387).

مهمترینمنبعاطلاعاتیسرمایه گذاران، اعتباردهندگانوسایراستفاده کنندگانازاطلاعاتشرکت ها پیش بینی هايسودارائهشدهتوسطشرکتهادرفواصلزمانیمعیناست. پیش بینیسودبایداطلاعاتی رافراهمکندکهمنطقی، قابلاتکاوبهموقعباشدهمچنینپیش بینیسودبایدقابلفهمومربوطباشد. پیش بینی هايدقیقوبهموقعموجببهبودتصمیم گیرياستفاده کنندگانازگزارشهايحسابداري می شود. افشايمالیضعیف، اغلبموجبگمراهشدنسهامدارانمی شودواثرنامطلوبیبرثروتآنان دارد. بنابراین خطای پیش بینی سود توسط مدیران می تواند بر تصمیم استفاده کنندگان و سرمایه گذاران تأثیر بگذارد و نرخ بازده مورد انتظار آنها را تعدیل نماید (رشیدیان[9]، 1388).

ازآنجاكهدراينتحقيقسعيبر آناستكهارتباطبين خطای پیش بینی سود و تعداد دفعات تجدید نظر در پیش بینی با هزينهسهامعاديموردآزمونتجربيقرارگيرد، لذا درادامهادبياتومفاهيمبنياديمربوطبههزينهسرمايهبه طوراعموهزينهسهامعاديبه طوراخص، خطای پیش بینی سود و تعداد دفعات تجدید نظر در پیش بینیورابطهميانآنهاارائهميشود

1- Treasury bill rate

2- Idiosyncratic risk

3- Market risk

4- Mutual funds

5- Fama, E. and K. French. 1993. Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of financial Economics 33: 3-56.

6- Easley, D. , and M. O,Hara. 2004. Information and the cost of capital. Journal of Finance 59: 1553-1583.

1- Niemi, Antti. 2005. Earnings quality and its country-specific implications for market value. working paper. Helsinki School of Economics.

2- رحمانینصرآبادي،محمد، (1387)، “عواملمؤثربردقتسودپیش بینیشدهتوسطشرکت ها”، رسالهکارشناسیارشد،دانشگاهمازندران،دانشکدهعلوماقتصاديودارایی.

1- رشیدیان، سمانه، (1388)، “بررسیتأثیربخش340استانداردحسابرسی (رسیدگیبه اطلاعاتمالیآتی) برکیفیتسودپیش بینیشده”، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشکده مدیریت و حسابداری.