مفهوم دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام.پایان نامه در مورد عدم تقارن اطلاعاتی

مقالات و پایان نامه ها

مفهوم دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

در بازارهای مالی زمانی که اوراق بهادار انتشار می یابند، به موجودیت خود در بازار ادامه می دهند تا اینکه بازخرید شود یا به سررسیدِ پرداخت برسد. اما برخی از این اوراق بهادار وجود دارد که بصورت مکرر مورد معامله قرار گرفته و عده ای آن را فروخته و عده ای دیگر آن را خریداری می کنند. بنابر این دو نوع بازار مالی خواهیم داشت؛ نوع اول بازاری است که برای تمامی اوراق بهادار وجود دارد و نوع دوم، بازاری است که جریان خرید و فروش اوراق بهادار را در طی زمان پیگیری می کند (رحیمیان و همکارانش، 1388). در نگاره 2-1 این دو بازار و نحوه به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا در آن ها نشان داده شده است.

مفهوم دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام.پایان نامه در مورد عدم تقارن اطلاعاتی

 

شکل سمت چپ که بازار موجودی را نشان می دهد، نمایانگر یک عرضه ثابت و تقاضایی به شکل اریب و رو به پایین با توجه به قیمت اوراق بهادار می باشد. هر چه قیمت اوراق بهادار کمتر باشد، تقاضا برای آن بیشتر خواهد بود. شکل سمت راست، بازار در جریان را برای هر واحد نشان می دهد. اگر زمان یک روز باشد، شکل سمت راست نمایانگر تقاضایی رو به پایین است. در این شکل عرضه ثابت نخواهد بود و به صورت اریب و رو به بالا می باشد. تعادل در شکل سمت چپ زمانی اتفاق می افتد که قیمت در سطحPe باشد. در شکل سمت راست، جریان عرضه و تقاضا در نقطه ای یکدیگر را قطع می کنند. این نقطه جایی است که عرضه اوراق بهادار با تقاضای آن به تعادل رسیده است (نقطه Pe). اگر هر دو بازار به تعادل برسند، تعادل کلی ایجاد خواهد شد. در تعادل کلی، قیمت اوراق بهادار در هر دو بازار یکسان خواهد بود (فدایی نژاد، 1378، ص 82-81).

اما در بازار واقعی، این قیمت های معاملاتی است که مورد توجه قرار می گیرد. قیمتی که سرمایه گذار یا بازارگردان برای خرید سهام خاصی پیشنهاد می کند قیمت پیشنهادی خرید سهام و قیمتی که یک فروشنده سهام یا بازارگردان برای فروش آن سهام پیشنهاد می کند قیمت پیشنهادی فروش سهام نامیده می شود. اختلاف بین این دو قیمت، دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام خواهد بود. اگر بیش از یک معامله گر یا بازارگردان وجود داشته باشد، تفاوت بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایین ترین قیمت پیشنهادی فروش را دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار می نامند و نقطه تعادلی، جایی بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار قرار می گیرد. در نگاره 2-2 دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نشان داده شده است. معامله زمانی رخ خواهد داد که بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایین ترین قیمت پیشنهادی فروش برابر باشند (همان منبع، ص 83).

مفهوم دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام.پایان نامه در مورد عدم تقارن اطلاعاتی

 

در ادبيات مالي، بازارگردان ها[1] يا متخصصين[2] افراد يا موسساتي هستند كه با هدف كسب سود اقدام به خريد و فروش دارايي هاي مالي (اوراق بهادار) مي نمايند و بنابر ماهيت عملكرد، از نوسانات ناخواسته قيمت دارايي هاي مالي مي‏كاهند. اغلب بازارهاي نوظهور يا توسعه نيافته با دو مشكل اساسي كمبود سرمايه و كمبود شناوري مواجه مي باشند كه اين مشكلات باعث كاهش قدرت نقدشوندگي و افزايش نوسانات قيمت سهام مي شود (كامل نيا، 1387، ص 34). بازارگرداني از مفاهيم پذيرفته شده در علوم مالي و يكي از مفيدترين فعاليت ها جهت افزايش كارايي بازار از ديد فعالان بازار سرمايه محسوب مي شود. بازارگردانان با ارائه سفارش خريد در زمان افزایش عرضه، و با ارائه سفارش فروش در زمان افزایش تقاضا، نقدشوندگي سهام را بالا برده و از كاهش يا افزايش ناگهاني قيمت ها جلوگيري به عمل مي آورد كه اين امر به نوبه خود باعث كاهش ريسك براي سهامداران جزء مي گردد. عمده ترين دستاوردهاي اجرا و پياده سازي سيستم بازارگرداني عبارتند از: افزايش نقدشوندگي، كاهش نوسان پذيري[3] قيمت و كاهش هزينه هاي معاملات از طريق كاهش شكاف قيمتي عرضه و تقاضا (همان منبع). در یک بازار مالی سازمان یافته، نقش بازارگردان ها ایجاد جریان دوطرفه قیمت برای پیشنهادهای خرید و فروش در تمام شرایط می باشد. بطور خلاصه بازارگردان ها مسئولیت تنظیم بازار را بر عهده دارند و برای اجرای این وظیفه، آن ها باید موجودی مناسبی از اوراق بهادار را داشته باشند تا بتوانند نوسانات قیمت ها را کنترل نمایند. نگهداری موجودی برای این افراد هزینه هایی دربرخواهد داشت که از طریق اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار جبران می شوند. هزینه و ریسک عملیات بازارگردان ها به ویژگی های خاصی از قبیل افت و خیز بازار و یا وسعت بازار[4]، عمق بازار[5] و انعطاف پذیری بازار[6] بستگی دارد

[1] – Market Makers

[2] – Specialists

[3] – Volatility

[4] – Breadth of Market

[5] – Depth of Market

[6] – Resilience