مفهوم ارزیابی های عملکردی پشتیبانی،پایان نامه کارایی مالی شرکت های صنعتی

ارزیابی های عملکردی پشتیبانی(حمایتی)[۱]

ارزیابی های عملکرد پشتیبانی که توسط کیگان [۲] و دیگران (۱۹۸۹) بوجود آمد اولین مدل است که مفهوم ارزیابی های متعادل را مطرح می کند، آنها با در نظر داشتن اینکه ارزیابی ها از استراتژی مشتق می شوند، هرمی شبیه به مدل آنالیز ارزیابی استراتژیکی و تکنیک گزارش دهی درست کردند که در آن ارزیابی ها سلسله مراتبی و جامع هستند. ابتکارات این مدل بواسطه طبقه بندی ارزیابی ها در یک ماتریس متعادل که ارزیابی ها را بصورت هزینه و غیر هزینه وخارجی یا داخلی دسته بندی کرده ، نشان داده شده است، که نیاز به تعادل میان این ابعاد را نشان می دهد. نویسندگان براهمیت این که ارزیابی های عملکردی باید براساس درک کامل رابطه هزینه و رفتار هزینه باشد، واینکه بودجه بندی و گزارش ها باید مستقیماً به سیستم ارزیابی عملکرد مدیریت مرتبط باشد تاکید دارند.

 

۱-۱-۱-۲ چارچوب پیامدها ونتایج [۳]

چارچوب عامل پیامدها و نتایج  توسط فیترزالد و دیگران[۴]  (۲۰۰۹) بعنوان سیستم ارزیابی عملکرد برای صنعت تجاری خدماتی ایجاد شد. ویژگی اصلی این مدل دسته بندی ارزیابی های عملکردی در مقیاس های برآیند است مثل آنهایی که مرتبط با عملکرد رقابتی و مالی هستند و مقیاس های عامل تعیین کننده مثل آنهایی که مرتبط با انعطاف پذیری استفاده از منبع، ابتکار  و کیفیت خدمات هستند.(فیترزالد و دیگران ،۲۰۰۹)

این مفهوم که عوامل تعیین کننده به نتایج  کمک می کند، بر مفهوم قدیمی تر شاخص های هدایت کننده و کند کننده مقدم است. این  مدل هم بر عوامل خارجی وهم بر عوامل داخلی تمرکز دارد و مقیاس های مالی وغیر مالی را یکپارچه می کنند. این مدل همچنین توسط سیستم کنترل بازخورد جلو برنده کار پشتیبانی می شود. (تاتیسچی وبلاچاندر،۱۴۴،۲۰۰۸).

۱-۱-۱-۳  بازگشت به رویکرد کیفی[۵]

بازگشت به رویکرد کیفی  توسط روست[۶]وهمکاران (۱۹۹۵) برای کمک به اجرای تلاش کیفی شرکتها پیشنهاد شد. نویسندگان با این عقیده که ابتکارات کیفیت به هم تراز کردن سرمایه شان به زمینه های مالی نیاز دارند وچارچوبی براساس چهار فرضیه پیشنهاد کرده اند: کیفیت سرمایه است، تلاش های کیفی باید از نظر اقتصادی قابل حساب باشند،این احتمال وجود دارد که هزینه بسیار زیادی بر کیفیت صرف شود واین که تمام هزینه های کیفیت به صورت برابر صحیح نیستند. این چارچوب همچنین روند ارتقائی را پیشنهاد می دهد و چند ارزیابی عملکرد را که باید کنترل شوند تثبیت می کند.(تاتیسچی  وبلاچاندر،۱۴۵،۲۰۰۸).

 

۱-۱-۱-۴ چارچوب ارزیابی عملکرد کمبریج[۷]

در سال ۱۹۷۸ و به دنبال مطالعات انجام شده در وزارت بازرگانی امریکا درباره علل توفیق ژاپن در مقایسه با امریکا، جایزه ملی کیفیت امریکا تهیه و با توجه به نقش «مالکوم بالدریج» در تهیه آن، به نام جایزه ملی کیفیت «مالکوم بالدریج» نام‌گذاری شد. چارچوب ارزیابی عملکرد کمبریج که توسط نیلی و دیگران[۸] (۱۹۹۶) بوجود آمد، این مدل برای اجرای سیستم های ارزیابی عملکرد پیشنهاد می شود. این مدل نوعی استراتژی ارزیابی عملکرد سازمانی را معرفی می کند که بطور معمول در صنعت، خدمات و بازرگانی، بهداشت و درمان وبخش های آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد(جامسک،[۹]۲۰۰۴).

این جایزه به منظور ارتقای آگاهی افراد نسبت به کیفیت، درک نیازمندی های تعالی کیفیت و کسب اطلاعات درباره استراتژی های کیفیت و مزایای آن ایجاد شده است(بوهرایز[۱۰]،۳۲،۱۹۹۵). مدل بالدریج برمبنای خودارزیابی سازمانی به تحول و تعالی سازمانی اقدام می ورزد و بر تغییر وتلاش درونی سازمانها تأکید فراوانی دارد(ملکی و همکاران،۶۷،۱۳۸۹).

نیلی و دیگران این مدل را متشکل از سه مرحله اصلی پیشنهاد می کنند. طراحی ابزارهای عملکرد، اجرای ارزیابی عملکرد و استفاده از ارزیابی های عملکرد .آنها براین موضوع توجه داشته اند که مراحل مذکور مفهومی و ادارکی اند و می توانند هم پوشانی داشته باشند چون ارزیابی های فردی مختلفی در درصدهای مختلف اجرا می شوند (نیلی و دیگران، ۱۹۹۶).

مزیت نسبی مدل بالدریج نسبت به سایر الگوهای تعالی در این است که این الگو جهت ارزیابی موسسات گوناگون، چک لیست های جداگانه ای دارد، در حالی که سایر الگوها از چک لیست واحدی به منظور ارزیابی تمامی موسسات استفاده می کنند.(ملکی و همکاران،۶۷،۱۳۸۹).

معیارهای مدل مالکوم بالدریج بر مبنای مجموعه‌ای از ارزش‌ها و مفاهیم کلیدی تدوین شده‌اند که عبارتند از:

 1. رهبری دوراندیش
  ۲٫ برتری مشتری‌مدار
  ۳٫ یادگیری شخصی و سازمانی
  ۴٫ ارزش دادن به کارکنان و شرکاء
  ۵٫ تحرک و چالاکی
  ۶٫ تمرکز بر آینده
  ۷٫ مدیریت نوآوری
  ۸٫ مدیریت برمبنای حقیقت
  ۹٫ مسئولیت‌های عمومی و شهروندی
  ۱۰٫ تمرکز بر نتایج و ایجاد ارزش
 1. دیدگاه سیستمی(غلامی، نور علیزاده، ۱۳۸۱، ۳۲).

 

[۱]. Supportive performance measures (SPA)

[۲]. Keegan

[۳]. results and determinants framework (RDF)

[۴]. Fitzgerald et al

[۵]. return on quality approach (ROQ)

[۶]. Rust

[۷]. Cambridge performance measurement framework (CPMF)

[۸]. Nelly et al

[۹]. Jamesc  et al

[۱۰]. Bohoris