معايب صندوق های مشترك سرمايه گذاري-پایان نامه رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری

مقالات و پایان نامه ها

معايب صندوق های  مشترك سرمايه گذاري

2- 7- 1  مديريت حرفه اي

توجه داشته باشيد كه در زمان ذكر مزاياي صندوق، عامل مديريت حرفه اي  با قيد حداقل در تئوري، بیان شد. زیرا  عده اي از سرمايه گذاران در اين مورد كه مديران صندوقها بهتر از سرمایه گذاران ، اواق بهادار مناسب را تشخيص مي دهند، تشكيك مي كنند. به عقیده آنها ، مديران لغزش ناپذير نمي باشند و در صورتي هم كه صندوق زيان كند، حقوق خود را دريافت مي نمایند (و يا بگونه اي ديگر مي توانند مزاياي لازم را كسب نمایند )

2- 7- 2  هزينه ها

صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري تنها به اين علت بوجود نيامده اند كه زندگي را آسانتر كنند.هر صندوقي بدنبال كسب سود براي موسسان آن نيز مي باشد.صنعت  صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري در مخفي كردن هزينه ها در لابه لاي عبارات پيچيده، تبحر ویژه ای دارد.

2- 7- 3  رقيق سازي[1]

بعلت تنوع بخشی  زيادي كه در صندوق ها صورت میگیرد،بازده هاي عالي شركت هاي مختلفی که صندوق، سهام آنها را خریداری کرده است، در ميان انبوه شركت ها گم مي شوند و اثر كمي بر عايدي كل صندوق دارند. رقيق سازي ممكن است حاصل فرايند بزرگ شدن صندوق هاي موفق نيز باشد. به اين صورت كه مديريت با منابع مالی زياد و جديد سرازير شده به صندوق، مواجه مي شود ولي نمي تواند زمينه هاي سرمايه گذاري هاي موفق قبلي را پيدا كند و همان بازده قبلی را از پولهاي جديد  بدست آورد.

 

[1] – Dilution