معایب صندوق های مشترک سرمایه گذاری-پایان نامه رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری

معایب صندوق های  مشترک سرمایه گذاری

۲- ۷- ۱  مدیریت حرفه ای

توجه داشته باشید که در زمان ذکر مزایای صندوق، عامل مدیریت حرفه ای  با قید حداقل در تئوری، بیان شد. زیرا  عده ای از سرمایه گذاران در این مورد که مدیران صندوقها بهتر از سرمایه گذاران ، اواق بهادار مناسب را تشخیص می دهند، تشکیک می کنند. به عقیده آنها ، مدیران لغزش ناپذیر نمی باشند و در صورتی هم که صندوق زیان کند، حقوق خود را دریافت می نمایند (و یا بگونه ای دیگر می توانند مزایای لازم را کسب نمایند )

۲- ۷- ۲  هزینه ها

صندوق های مشترک سرمایه گذاری تنها به این علت بوجود نیامده اند که زندگی را آسانتر کنند.هر صندوقی بدنبال کسب سود برای موسسان آن نیز می باشد.صنعت  صندوق های مشترک سرمایه گذاری در مخفی کردن هزینه ها در لابه لای عبارات پیچیده، تبحر ویژه ای دارد.

۲- ۷- ۳  رقیق سازی[۱]

بعلت تنوع بخشی  زیادی که در صندوق ها صورت میگیرد،بازده های عالی شرکت های مختلفی که صندوق، سهام آنها را خریداری کرده است، در میان انبوه شرکت ها گم می شوند و اثر کمی بر عایدی کل صندوق دارند. رقیق سازی ممکن است حاصل فرایند بزرگ شدن صندوق های موفق نیز باشد. به این صورت که مدیریت با منابع مالی زیاد و جدید سرازیر شده به صندوق، مواجه می شود ولی نمی تواند زمینه های سرمایه گذاری های موفق قبلی را پیدا کند و همان بازده قبلی را از پولهای جدید  بدست آورد.

 

[۱] – Dilution