مراحل مديريت استراتژيك:پایان نامه درمورد استراتژی

مقالات و پایان نامه ها

) مراحل اصلي فرآیند مديريت استراتژيك

فرآیند مدیریت استراتژیک برای یک شرکت شامل مراحل اساسي زير مي باشد (ويليام،1386 ، ص15):

  • تجزیه و تحلیل[1] و شناخت :‌ تعیین فرصت ها و تهدیدات موجود در محیط خارجی و نقاط قوت و ضعف داخل شركت كه برای شناخت فرصت ها و تهدیدات موجود در محیط ، جمع آوری اطلاعات ، مطالعه ، مقایسه ، ارزیابی و نتیجه گیری آن ها ضرورت دارد .
  • انتخاب[2] : ایجاد راه حل های متنوع برای حل مسأله ، ارزیابی و مقایسه راه حل ها و انتخاب بهترین آن ها.
  • اجرا[3] : پیاده و اجرا کردن استراتژی از طریق ایجاد ساختار سازمانی لازم و تدوین برنامه ها و خط مشی های مناسب.
  • ارزیابی[4] : حصول اطمنیان از پیشرفت استراتژی از طریق بازخورد[5] و انجام اقدامات تصحیحی در صورت لزوم.

نباید از نظر دور داشت که در عمل هر یک از مراحل بر سایر مراحل تاثیر دارد و نکته دیگر این است که اجرای استراتژی به اندازه خود استراتژی اهمیت دارد. چرا که بهترین استراتژی اگر درست و اثر بخش اجرا نگردد نمي تواند باعث بهبود عملكرد شركت گردد و ممکن است موجب ضرر و زیان فراوان نيز براي شركت گردد .

در نهايت مي توان گفت كه مديريت استراتژيك ، چيزي فراتر از توسعه يك برنامه استراتژيك كه شامل فرآیند هاي پيش برنامه ريزي و برنامه ريزي استراتژيك است، مي باشد. مديريت استراتژيك ، توسعه و اجراي برنامه ريزي استراتژيك و سنجش و ارزيابي نتايج آن مي باشد. سنجش و ارزيابي نه تنها شامل پيگيري اجراي طرح ها و تصميمات مديريتي مي باشد بلكه چيزي فراتر از آن مي باشد ، سنجش و ارزيابي يعني اين كه چگونه شركت نتايج تغييرات را ارزيابي مي كند و ازاين نتايج به دست آمده براي به روز نمودن اطلاعات براي كمك به تصميمات آتي شركت بهره مي جويد. در اين بين مسؤليت مديريت ارشد اين است كه به گونه اي استراتژيك شركت را مديريت كند. مديريت استراتژيك فرآیندي ادامه دار نسبت به رويدادهاي يكباره مي باشد. بنابراين مديران ارشد بايد داراي تفكري استراتژيك باشند.

 

[1] Analysis

[2] Choice

[3] Implementation

[4] Evaluation

[5] Feedback