مدیریت تکنولوژی؛پایان نامه درمورد تکنولوژی

مدیریت تکنولوژی

مدیریت تکنولوژی دربرگیرنده مدیریت سیستم‌هایی است که خلق، خریداری، تهیه و بهره برداری از تکنولوژی را میسر می‌سازد. (خلیل، ۱۳۸۶). مدیریت تکنولوژی عبارت است از : سازماندهی، هدایت و کنترل فعالیت‌های جمعی تکنولوژی.

مدیریت از دو جهت در تکنولوژی مطرح است: اول اینکه خود یکی از مولفه های تکنولوژی است و دوم اینکه بر ارتقاء و پیشرفت مولفه های دیگر آن تاثیر دارد (عزیزی و همکاران، ۱۳۸۶).

مدیریت تکنولوژی تخصصی میان رشته ای است که علوم پایه، مهندسی و دانش و روشهای مدیریت را یکپارچه می‌کند و برتکنولوژی به عنوان عامل خلق ثروت تاکید می‌شود فرض اساسی مدیریت تکنولوژی این است که تکنولوژی مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در ایجاد سیستمی مبتنی بر ثروت است (خلیل، ۱۳۸۶).

مدیریت تکنولوژی آن دسته از رشته‌هایی را که برخلق تکنولوژی تمرکز و تاکید می‌کنند به آن دسته از رشته‌هایی که تبدیل آن را به ثروت میسر می‌سازند، مرتبط می‌سازد. این حوزه تخصصی نحوه خلق تکنولوژی، نحوه بهره برداری از آن بطوریکه فرصت خلق کند، نحوه یکپارچه کردن استراتژی تکنولوژی را با استراتژی تجاری، نحوه استفاده از تکنولوژی برای کسب مزیت رقابتی، نحوه افزایش انعطاف پذیری سیستم‌های تولیدی و خدماتی به وسیله تکنولوژی، نحوه تعامل ساختارهای سازمانی با تغییر تکنولوژیک و زمان استفاده و عدم استفاده از تکنولوژی را بررسی می‌کند (خلیل، ۱۳۸۶).

مدیریت تکنولوژی شامل پنج فرایند شناسایی، انتخاب، اکتساب، بهره برداری و نگهداری می‌باشد

(شن[۱] و همکاران، ۲۰۱۱؛ داساگی[۲] و همکاران، ۱۹۹۲).

هرچند فرض اساسی حوزه مدیریت تکنولوژی این است که تکنولوژی موثرترین عامل در یک سیستم ثروت ساز است اما عوامل دیگری نیز وجود دارند که در این سیستم سهیم می‌باشند مثل سرمایه، نیروی کار. مدیریت تکنولوژی به عنوان یک حوزه میان رشته ای، دانش و اطلاعات مربوط به هر یک از این عوامل را تلفیق می‌کند و یک برنامه جامع مدیریت تکنولوژی، مطالعات و بررسی‌های دقیق هر یک از این عوامل است.

برای آشنایی بیشتر با مدیریت تکنولوژی، در این قسمت به صورت فهرست وار تعدادی از حوزه های اساسی فعالیت آن ارائه می‌شود:

  • مسائل استراتژیک و بلند مدت مرتبط با تکنولوژی
  • پیش بینی و برنامه ریزی تکنولوژیک
  • مدیریت تحقیق و توسعه
  • مدیریت پروژه های تکنولوژیک
  • مدیریت انتقال تکنولوژی
  • تکنولوژی اطلاعات و دیگر تکنولوژی‌های نوظهور
  • روشهای مدیریت تکنولوژی
  • فرایند نوآوری‌های تکنولوژیک
  • تامین مالی تکنولوژی و تصمیم گیری مالی
  • مسائل انسانی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژی (خلیل، ۱۳۸۶، عزیزی و همکاران، ۱۳۸۶)

[۱] . Shen

[۲] . Dussaauge